Förslag till moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga remitteras

I och med regeringens beslut i mars 2017 att återaktivera skyldigheten att genomgå mönstring och att fullgöra grundutbildning med värnplikt, remitteras nu en promemoria med ett förslag till ny förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga (Ds 2017:50).

Den nuvarande förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga är från 1995. För att åstadkomma ett ändamålsenligt system, tillämpligt oberoende av förändringar av antalet totalförsvarspliktiga, föreslås en ny förordning.

Det är viktigt att totalförsvarspliktiga har möjlighet till medinflytande i syfte att utveckla verksamheten i enlighet med utbildningens mål och i syfte att främja goda utbildningsförhållanden. I likhet med gällande förordning föreslås att, om det är möjligt, synpunkter ska inhämtas från de totalförsvarspliktiga som direkt berörs av beslutet innan beslut fattas i en fråga av vikt.

I stort sett samma regler som gäller i dag föreslås gälla även fortsättningsvis på lokal nivå. De totalförsvarspliktiga föreslås få välja förtroendevalda inom sina organisatoriska enheter och chefen på respektive enhet ska regelbundet samla de totalförsvarspliktiga för att informera om och utvärdera verksamheten. De totalförsvarspliktiga föreslås också få möjlighet att samlas på egen hand.

Enligt förslaget ska medinflytandet på den centrala nivån omfatta samtliga totalförsvarspliktiga, det vill säga såväl totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt som totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt. De värnplikts- och civilpliktkongresser som tidigare hölls föreslås ersättas med en gemensam årlig kongress där ombud för de totalförsvarspliktiga som genomgår grundutbildning samlas för att diskutera relevanta frågor. Vid kongressen föreslås att fem ombud ska väljas att fram till nästa kongress företräda landets totalförsvarspliktiga. Denna sammanslutning ersätter de tidigare Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet, men kommer att ha en liknande funktion.

I den nya förordningen föreslås inga motsvarigheter till de kontaktmannakonferenser och försvarsgrenskonferenser som nu regleras i förordningen. Inte heller innehåller förslaget något krav på att tidningen Värnpliktsnytt ska ges ut. Tidningen lades ned 2010 i samband med att värnplikten lades vilande.

Enligt promemorian finns det också skäl att titta vidare på de totalförsvarspliktigas medverkan i arbetsmiljöarbetet.

Den nya förordningen föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.