Fortsatta diskussioner om växtskyddsmedlet glyfosat inom EU

Den 25 oktober hölls ett möte i den kommitté som hanterar frågan om ifall glyfosat ska få ett fortsatt godkännande inom EU.

EU-kommissionen hade inför mötet lagt fram ett förslag om att glyfosat fortsatt ska vara godkänt i tio år. Vid mötet gjordes ett antal bordsrundor, där medlemsländerna gemensamt diskuterade frågan. Det stod tidigt klart att kommissionens förslag inte hade tillräckligt stöd bland länderna och ingen omrösning hölls. Flera medlemsländer önskar se en kortare godkännandeperiod, något som kommissionen också öppnat upp för. Sverige vill se en bred kompromiss kring glyfosat, med målsättningen att miljö och hälsa sätts främst.

Regeringen anser att det är viktigt att respektera vetenskapliga bedömningar och att följa reglerna. Regeringen anser det också viktigt att ett godkännande kan vinna bred acceptans bland medlemsstater och bland medborgarna. Det är viktigt att vi tar den oro som finns kring miljörisker kopplat till glyfosat på allvar. Samtidigt behöver lantbrukare få tid att ställa om till alternativa metoder.

Nästa kommittémöte kommer ha sin utgångspunkt i ett reviderat förslag där godkännandetiden blir kortare.