Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Artikel från Finansdepartementet

Kommunutredningen överlämnar förslag om en generell rätt till avtalssamverkan

Publicerad

Civilminister Ardalan Shekarabi har idag tagit emot Kommunutredningens delbetänkande En generell rätt till avtalssamverkan. Kommunutredningen är en parlamentarisk kommitté med uppgift att göra en genomlysning av samhällsutvecklingens konsekvenser för kommunerna och föreslå hur deras kapacitet kan stärkas.

Bild på Kommittéledamot Anette Åkesson (M) och kommittéordförande Niklas Karlsson (S) tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi.
Kommittéledamot Anette Åkesson (M) och kommittéordförande Niklas Karlsson (S) tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Regeringskansliet

− Det är viktigt att staten ger kommuner och landsting goda möjligheter att samarbeta med varandra och där kan avtalssamverkan vara en viktig pusselbit, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

I delbetänkandet En generell rätt till avtalssamverkan (SOU 2017:77) föreslår kommittén bland annat:

  • Att kommuner och landsting ska få en generell möjlighet att träffa avtal om att dess uppgifter ska utföras av en annan kommun eller ett annat landsting. Genom ett sådant avtal får en kommun eller ett landsting tillhandahålla tjänster åt en annan kommun eller ett landsting, utan hinder av den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen. Förslaget innebär inte att kommuner kan utföra uppgifter som landstingen ansvarar för eller att landstingen kan överta ansvar från kommunerna.
  • Vid avtalssamverkan ska kommuner och landsting också kunna uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller landstinget att besluta på kommunens eller landstingets vägnar. Sådan delegation omfattas av samma regler som gäller för anställda i den egna kommunen.
  • Att det i kommunallagen ska förtydligas att styrelsen ska utöva uppsikt över och rapportera till fullmäktige vilken avtalssamverkan kommunen eller landstinget ingår i.
  • Utredningen föreslår att en del av de regler om avtalssamverkan som finns i dag ska finnas kvar oförändrade. Det finns därför områden som inte påverkas av utredningens förslag bland annat skolan, hälso- sjukvården och räddningstjänsten.

Kommitténs förslag kommer nu att skickas på remiss.

Om kommunutredningen

Kommunutredningen (Fi 2017:02), som är en parlamentarisk kommitté, tillsattes i början på 2017 med uppdraget att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera de närmaste decenniernas utmaningar. Utredningen ska bland annat analysera i vilken utsträckning olika åtgärder kan stärka kommunernas förmåga att möta samhällsutvecklingen. Det kan handla om kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter och en asymmetrisk ansvarsfördelning, men även andra tänkbara åtgärder. Slutbetänkandet kommer att redovisas i oktober 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.