Kvinnors hälsa i fokus i ny FN-rapport

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) tillhör regeringens prioriterade frågor, inte minst i den feministiska utrikespolitiken. Dessa frågor var också ett bärande tema när Natalia Kanem, chef för FN:s befolkningsfond (UNFPA) presenterades årsrapporten "Worlds Apart: Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality" i Stockholm den 18 oktober.

  • UNFPA grupp

    UNFPA:s årsrapport ”Worlds Apart: Reproductive Health and Rights in an Age of Inequality” lanserades på International School of the Stockholm Region den 18 oktober 2017 av Natalia Kanem, chef för FN:s befolkningsfond (UNFPA). Hon omges här av Petra Hallebrant, generalsekreterare FN-förbundet, Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, samt Hans Linde, förbundsordförande RFSU.

    Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

  • unfpa rapport

    Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, tillsammans med UNFPA:s generalsekreterare Natalia Kanem.

    Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

Presentationen ägde rum vi ett gemensamt möte med Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete, och representanter för FN-förbundet och RFSU på International School of the Stockholm Region inför elever från flera olika gymnasieskolor.

UNFPA:s rapport lyfter fram sambandet mellan tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och ekonomisk ojämlikhet och fattigdom. Alla människors fulla åtnjutande av SRHR är ett mål i sig, men också en förutsättning för fattigdomsbekämpning och samhällsutveckling i stort. Begränsad tillgång till bland annat preventivmedel, mödrahälsovård samt sex- och samlevnadsundervisning påverkar flickors och kvinnors hälsa negativt liksom brist på, utbildning och inkomst, vilket leder till ojämlika samhällen.

– Förtryck, diskriminering och sexuellt våld mot kvinnor och flickor förekommer över hela världen. Nu ser vi en farlig trend där stater drar ner och stoppar stödet till organisationer som arbetar med SRHR. Beslut som kommer få enormt svåra konsekvenser för miljontals människor världen över, säger Isabella Lövin.

Sverige är sedan tidigare UNFPA:s största kärnstödsgivare och regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 en höjning av kärnstödet till 616 miljoner kronor. Stödet till SRHR utgjorde 8 procent av den totala svenska biståndsbudgeten 2016. I budgetpropositionen för 2018 lägger regeringen ytterligare fokus på flickors och kvinnors rättigheter samt SRHR och ambitionen är att öka anslagen till dessa områden. Särskilt vikt läggs vid att förstärka arbetet för socialt hållbar utveckling och jämställdhet samt på SRHR i konfliktdrabbade områden och vid humanitära insatser.

Sveriges starka engagemang i UNFPA är särskilt viktigt i ljuset av ökat motstånd mot SRHR-frågorna globalt. UNFPA genomför bland annat viktiga insatser för att motverka våld mot kvinnor, kvinnlig könsstympning, oönskade och oplanerade graviditeter, barnäktenskap, spridning av hiv och aids samt mödradödlighet.

I samband med lanseringen av årsrapporten har Natalia Kanem bilaterala samtal med bland andra Isabella Lövin, statssekreterare Ulrika Modéer och Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Läs rapporten i sin helhet  på UNFPA.org