Migration, asyl och Schengen på EU-möte i Luxemburg

När EU:s justitie- och inrikesministrar möttes i Luxemburg 12-13 oktober stod bland annat den Europeiska åklagarmyndigheten, straffrättsligt samarbete, Schengensamarbetet samt migration och asyl på dagordningen.

Morgan Johansson
Justitieminister Morgan Johansson representerade Sverige på EU:s möte för justitie- och inrikesministrar 12-13 oktober. Migration, Schengensamarbetet och straffrättsligt samarbete var tre centrala frågor på mötet. Helen Fritzon, migrations- och biträdande justitieminister deltog också. Foto: Europeiska unionens råd

Europeiska åklagarmyndigheten

Förordningen om att inrätta den Europeiska åklagarmyndigheten antogs av de 20 EU-länder som deltar i det fördjupade samarbetet. Sverige deltar inte. Europeiska åklagarmyndigheten ska vara ansvarig för att utreda, lagföra och väcka talan mot förövare av brott riktade mot unionens ekonomiska intressen.

Straffrättsligt samarbete

Ministrarna diskuterade förslaget till förordning om att utvidga det nuvarande europeiska informationssystemet, Ecris, för utbyte av uppgifter ur kriminalregister till att också omfatta medborgare från tredje land. Ministrarna diskuterade bland annat kriterierna för att föra in fingeravtryck i Ecris-systemet.

Ministrarna höll också en riktlinjedebatt om förslaget till förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande. En majoritet ansåg att beslut om preventivt förverkande bör ingå i förordningen under förutsättning att beslutet har tydlig koppling till brottslig verksamhet och att lämpliga garantier för rättssäkerhet tillämpas.

Grundläggande rättigheter

Rådet antog slutsatser om tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna under 2016. I dessa slutsatser behandlas några av de mest aktuella frågorna, bland annat kampen mot rasism och våld mot kvinnor.

Schengensamarbetet

Ministrarna höll en första diskussion om kommissionens förslag om ändring av Schengens gränskodex. Förslaget gäller reglerna för tillfälligt återinförande av kontroller vid de inre gränserna. Diskussionerna om förslaget kommer sedan att fortsätta på teknisk nivå.

Terrorismbekämpning

Ministrarna diskuterade hur man kan förbättra samarbetet mellan brottsbekämpande aktörer och underrättelseaktörer för att bekämpa terrorism.

Migration och asyl

Ministrarna höll en informell diskussion om den roll som vidarebosättning kan spela i EU:s övergripande migrationshanterings- och asylpolitik, i enlighet med kommissionens senaste rekommendation.
Rådet noterade också de framsteg som gjorts i de sju lagstiftningsärenden som tillsammans utgör reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet.

Sverige representerades av justitieminister Morgan Johansson och migrations- och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)