Migration, digitalisering och brexit på Europeiska rådet

När statsminister Stefan Löfven träffade sina kollegor vid Europeiska rådets möte 19-20 oktober antog stats- och regeringscheferna slutsatser om migration, ett digitalt Europa, säkerhet och försvar samt yttre förbindelser. Därefter diskuterade de brexit utan att Storbritannien deltog.

Migration

Stats- och regeringscheferna inledde mötet med att diskutera migration. De var eniga om att fortsätta det arbete som gjorts hittills inom EU på migrationsområdet och att de medlemsländer som behöver ska få rätt stöd. EU-ledarna påminde också i sina slutsatser från mötet om vikten av samarbete med ursprungs- och transitländer. De uppmanade till ytterligare ansträngningar för att öka återvändandet.

Europeiska rådet påminde även om vikten av att vara uppmärksam på samtliga migrationsrutter och ha beredskap för att reagera på nya händelser. Europeiska rådet åtog sig att säkerställa finansiering till bland annat EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika.

EU-ledarna sade också att de ska återkomma till reformen av Dublinsystemet och frågan om ansvar och solidaritet på Europeiska rådets möte i december, för att hitta en lösning under första halvan av 2018.

Det digitala Europa

EU-ledarna följde upp det digitala toppmötet i Tallinn och underströk att digitaliseringen medför stora möjligheter till fler jobb, tillväxt och global konkurrenskraft. För att bygga ett digitalt Europa behöver EU moderna regler och lagar, välfungerande e-infrastruktur, en gemensam syn på cybersäkerhet och utbildningssystem som är anpassade för den digitala tidsåldern. Det är också viktigt att det finns möjligheter att finansiera forskning och innovation som stöttar det digitala Europa.

Säkerhet och försvar

EU-ledarna välkomnade de framsteg som gjorts för att komma överens om ett utökat säkerhets och försvarssamarbete och ser fram emot att ett permanent strukturerat samarbete inom försvar lanseras på Europeiska rådets möte i december.

Nordkorea, Iran och Turkiet

Stats- och regeringscheferna hade en debatt om Turkiet. De uttryckte också stöd för kärnteknikavtalet mellan EU och Iran. Europeiska rådet uppmanade även Nordkorea att avbryta sitt missilprogram och betonar att varaktig fred uppnås på fredlig väg.

Brexit

Europeiska rådet välkomnade de framsteg som gjorts i förhandlingarna. Det gäller för det första området medborgerliga rättigheter och hur berörda medborgare och deras familjemedlemmar ska garanteras de rättigheter som de har i dag i egenskap av unionsmedborgare, även efter brexit.

Europeiska rådet konstaterade också att EU och Storbritannien gjort framsteg om synen på mål och principer för Irland, främst vad gäller att skydda långfredagsavtalet och ha kvar den gemensamma resezonen. I fråga om den ekonomiska uppgörelsen noterade Europeiska rådet att man väntade på tydligare besked från Storbritannien.

Vid sitt nästa möte i december kommer Europeiska rådet att göra en ny bedömning av läget i förhandlingarna. Om tillräckliga framsteg gjorts kommer Europeiska rådet att anta nya riktlinjer om EU:s framtida relation till Storbritannien och om eventuella övergångslösningar.

Statsminister Stefan Löfven representerade Sverige på mötet i Bryssel.