Innehållet publicerades under perioden

-

Miljörådet enades om minskade växthusgasutsläpp i EU

Publicerad

När miljörådet möttes i Luxemburg 13 oktober enades ministrarna om rådets position om två lagförslag som ska genomföra Parisavtalet och minska växthusgasutsläppen i EU. Ministrarna antog också slutsatser om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s klimatmöte COP23 och FN:s miljöförsamling senare i år. Klimatminister Isabella Lövin representerade Sverige på rådsmötet.

Isabella Lövin och Carole Dieschbourg samtalar inför mötet
Efter år av förhandlingar enades EU:s ministerråd om ansvarsfördelningen för hur EU:s klimatmål för 2030 ska nås. Inför mötet samtalade klimatminister Isabella Lövin med Luxemburgs miljöminister Carole Dieschbourg. Foto: EU-representationen

Utsläpp av växthusgaser inom sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem

Inför kommande förhandlingar med Europaparlamentet enades ministrarna om rådets position om förordningen om ansvarsfördelning för utsläppsminskningar. De enades också om en position om förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk. Dessa två lagförslag är en del av EU:s genomförande av Parisavtalet om klimatförändringar och reglerar medlemsstaternas ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser i de sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Lagförslagen är viktiga för att EU ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. På längre sikt bidrar de också till att förbättra förutsättningarna att uppnå Parisavtalets långsiktiga mål.

FN:s klimatmöte COP23

Klimatministrarna antog rådsslutsatser om Parisavtalet samt om EU:s förhandlingsmandat inför FN:s tjugotredje klimattoppmöte, COP23, som äger rum 6-17 november i Bonn.

Beslutet innebär att EU kan fortsätta att visa ledarskap i de globala ansträngningarna för att bekämpa klimatförändringarna. Ministrarna uttryckte sitt fulla stöd för slutsatserna och underströk vikten av att göra betydande framsteg på COP23 när det gäller det fortsatta genomförandet av Parisavtalet.

FN:s miljöförsamling

Miljörådet antog också slutsatser om EU:s prioriteringar inför det tredje mötet i FN:s miljöförsamling 4-6 december i Nairobi.

Slutsatserna ger ett starkt stöd till EU:s åtaganden för att skydda vår miljö och minska risken för föroreningar. Ministrarna kommer aktivt att bidra till ett antal resolutioner och frivilliga åtaganden i syfte att vidta ytterligare åtgärder för att ta bekämpa föroreningar i olika former.

Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, representerade Sverige vid mötet i miljörådet.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om miljörådets möte 13 oktober

Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI)