Så vill regeringen trygga tolkförsörjningen

Samhällets efterfrågan på tolktjänster är större än tillgången på tolkar. För att de nyanländas väg till etablering ska bli så kort som möjligt måste denna obalans minska.

Tolkutbildning
Studenter i klassrum. Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

Alla som behöver språklig hjälp att kommunicera med exempelvis myndigheter eller domstolar har rätt till tolkning. Men de utbildade eller auktoriserade tolkarna är i dag för få, vilket leder till långa handläggningstider.

Att information från myndigheter eller sjukvård blir felaktigt översatt, eller att barn tvingas tolka åt sina föräldrar, kan vara allvarliga konsekvenser av tolkbristen. Ett annat problem är att tolkar oftast bara bokas mellan klockan tio och tre på dagen.

Det råder särskild brist på rätts- och sjukvårdstolkar, samt tolkar inom vissa språk som arabiska, somali, dari och tigrinja. Även om asylsökande och nyanlända har minskat sedan 2015 kommer behovet av tolktjänster – framför allt kvalificerade sådana – att vara stort på både kort och lång sikt. För att trygga samhällets tolkförsörjning har regeringen därför tagit fram ett åtgärdspaket.

Nytt åtgärdspaket i fyra steg

1. Tolkutbildningen vid Stockholms universitet byggs ut

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen 4,2 miljoner kronor till tolk- och tolklärarutbildningen vid Stockholms universitet. För 2019 beräknar regeringen 7,2 miljoner kronor, och från och med 2020 är beräkningen 9,6 miljoner kronor per år. Stockholms universitet är den enda högskolan i Sverige som bedriver tolkutbildning.

2. Försöksverksamhet inom yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan har fått i uppdrag att genomföra en försöksverksamhet med en tvåårig utbildning till kontakttolk inom yrkeshögskolan. Totalt omfattar försöksverksamheten cirka 160 utbildningsplatser och de första utbildningarna kommer att starta i januari 2019. Försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas av myndigheten och slutredovisas senast 8 april 2022. Uppdraget beslutades 14 september.

3. Uppdrag om effektivare tolkanvändning

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten och Skatteverket får i uppdrag att se över hur tolkanvändningen kan bli mer effektiv. Myndigheterna ska bland annat undersöka om flerspråkiga medarbetare kan användas som komplement till upphandlade tolktjänster.
De ska också redogöra för hur de tänker fortsätta arbeta för att effektivisera tolkanvändningen – exempelvis genom nya digitala lösningar.
Redovisningen ska lyfta fram behovet av tolktjänster och olika initiativ hos respektive myndighet. Även synpunkter från Kammarkollegiet och Sveriges kommuner och landsting ska hämtas in. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2018.

4. Utredning för samlat grepp på lång sikt

Regeringen tillsätter en ny utredning – Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster – som ska se över och lämna förslag inom tolkområdets samtliga delar.

Detta ingår i uppdraget:

• Att kartlägga landets verksamma tolkar utifrån antal, kvalifikationsnivå och kompetens i relation till uppdrag.
• Att föreslå en struktur med tydliga utbildningsvägar utifrån samhällets behov.
• Att analysera om tolktjänsterna behöver tillsyn, samt föreslå hur en sådan tillsyn i så fall kan utformas.
• Att analysera hur dagens system med auktorisation och kompe-tensbedömning av tolkar fungerar och lämna förslag på hur detta kan bli bättre.
• Att analysera befintliga insatser för validering och hur dessa kan bli mer effektiva. Vid behov ska utredaren också föreslå åtgärder.
• Att lämna förslag på åtgärder mot att barn tolkar åt anhöriga.
• Att kartlägga när myndigheter bör samverka och föreslå effektiva former för detta.
• Lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget handlar endast om språktolkar och kontakttolkar – inte teckenspråks-, dövblind- eller skrivtolkar. Utredaren ska redovisa sitt arbete senast 12 december 2018.

Detta har regeringen gjort tidigare

Regeringen har från och med 2016 tillfört 21 miljoner kronor för fler platser inom folkbildningens grundutbildning till kontakttolk. Under 2016 nästan tredubblades utbildningsplatserna.

Regeringen har också gett Kammarkollegiet i uppdrag att utveckla en tjänst för att underlätta avrop för tolkförmedlingstjänster.

Under våren 2017 höll även regeringen en hearing med berörda aktörer.