Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 39

Publicerad

I veckan som gick: Myanmar, fredsprocessen i Mellanöstern, Afghanistan/UNAMA, Sydsudan/UNMISS, hotet mot internationell fred och säkerhet kopplat till terrorism samt pressuttalande angående attack mot MINUSMA.

FN:s särskilda samordnare Mladenov briefade rådet på videolänk från Jerusalem.
Veckan i säkerhetsrådet inleddes med det månatliga mötet om situationen i Mellanöstern med fokus på Israel-Palestinakonflikten. FN:s särskilda samordnare Mladenov briefade rådet på videolänk från Jerusalem. Foto: Rick Bajornas / UN Photo

Veckan inleddes med det månatliga mötet om situationen i Mellanöstern med fokus på Israel-Palestinakonflikten. FN:s särskilda samordnare Mladenov briefade rådet. Han konstaterade att israelisk bosättningsaktivitet fortsatte i en hög takt, att takten i demoleringar i östra Jerusalem var högre än 2016, medan våldsnivåerna var relativt låga. Mötet följdes av slutna konsultationer.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Måndagen fortsatte med den kvartalsvisa öppna debatten om situationen i Afghanistan och FN:s insats UNAMA. SRSG Yamamoto, tillika chef för UNAMA, briefade rådet. Yamamoto framhöll att säkerhetssituationen var mer komplex än någonsin och betonade vikten av att ett korrekt och planenligt genomförande av valen sommaren 2018. Sverige välkomnade den strategiska översynen av UNAMA med betoning på freds- och statsbyggande samt konkreta åtgärder för kvinnor, fred och säkerhet. Vidare betonades vikten av att involvera regionala aktörer i en långsiktig lösning.

Sveriges anförande kan ses här (vid 1:11:10). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Rådet antog under måndagen ett pressuttalande med anledning av en attack mot FN:s fredsbevarande insats i Mali, MINSUMA, den 24 september i vilken tre fredsbevarare omkom. Uttalandet kan läsas här.

Under måndagen beslutades också att Sverige axlar ordförandeskapet i den nyinrättade sanktionskommittén för Mali, som ska upprättas i enlighet med resolution 2374 (2017 - se även veckobrev 36).

Resolution 2374 kan läsas här.

Under tisdagen hölls ett öppet möte följt av slutna konsultationer om situationen i Sydsudan och FN:s insats UNMISS. Generalsekreterarens särskilde representant Shearer briefade rådet och underströk att Sydsudan utgjorde världens snabbast växande humanitära kris med närmare fyra miljoner internflyktingar under första halvan av 2017. Sverige betonade den allvarliga humanitära situationen och nödvändigheten av en politisk lösning. Sverige och flera andra rådsmedlemmar underströk att stridigheterna måste upphöra och att tillträde för UNMISS och humanitära organisationer måste säkerställas. Därtill välkomnades regionala ansträngningar, inte minst det forum för revitalisering av fredsprocessen som aviserats av den subregionala organisationen IGAD.

Sveriges anförande finns här (vid 53:07) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På svenskt initiativ hölls ett stängt möte om Myanmar för att förbereda torsdagens öppna möte. USG Feltman från DPA briefade rådet. Han återupprepade generalsekreteraren uppmaningar om omedelbar nedtrappning av våldet, humanitärt tillträde och säkert återvändande av flyktingar.

Onsdagen inleddes med ett öppet möte om hotet från terrorhandlingar mot civil luftfart, som uppföljning på resolution 2309 (2016). Fang Lio, generalsekreterare för den internationella organisationen för civil luftfart (ICAO), briefade rådet tillsammans med ordförande för säkerhetsrådets kontraterrorismkommitté (CTC), Egyptens ambassadör Aboulatta. Lio framhöll vikten av att internationellt utbyte av information kopplat till terroristhot och att den nya standarden för förvägsinformation om passagerare (API) skulle göra det svårare för utländska terroriststridande att röra sig över gränser. Sverige underströk vikten av att nyttja synergieffekter mellan ICAO, CTC och CTED liksom mellan nationella och regionala myndigheter.

Sveriges anförande återfinns här (vid 1:42:50) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Säkerhetsrådets månatliga möten om Syrien i det politiska respektive humanitära spåret slogs samman denna månad. På onsdagen briefade FN:s särskilda sändebud Staffan de Mistura rådet tillsammans med Mark Lowcock, nytillträdd chef för FN:s organisation för humanitär koordinering (OCHA). de Mistura framhöll att situationen var fragil trots upprättandet av de s.k. de-eskaleringszonerna. Mer behövde göras för att skydda civila och uppnå en politisk lösning. Lowcock uttryckte oro för situationen, särskilt gällande attacker mot skolor och sjukhus i Idlib. 419 000 syrier befann sig i belägrade orter, av vilka den syriska regimen ansvarade för 95 procent. Mötet följdes av slutna konsultationer. Sverige betonade att humanitär hjälp måste tillåtas in i Syrien, fördömde kraftigt attackerna mot bl. a sjukhus och uttryckte djup oro för att civila fortsätter att utgöra en överväldigande majoriteten av offer. Stöd uttrycktes för den politiska processen och de Misturas ansträngningar.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På torsdagen hölls ett öppet möte om hot mot internationell fred och säkerhet orsakat av terrorhandlingar. Voronkov, nytillträdd chef för FN:s nyinrättade kontraterrorismkontor (UNOCT), briefade rådet tillsammans med chefen för FN:s kontraterrorism direktorat (CTED) och Egypten i egenskap av ordförande för säkerhetsrådets kontraterrorismkommitté (CTC). Voronkov framhöll UNOCT:s prioriteringar att stärka det internationella samarbetet på området, adressera terroristers användande av internet och bemöta hotet från utländska stridande. Scharia framhöll betydelsen av landbesök för att kunna göra bedömningar av medlemsstaters genomförande av resolutioner med bäring på terrorism. Sverige underströk kvinnors roll i antiterrorismarbetet och kopplingen mellan de hållbara utvecklingsmålen och förebyggande av våldsbejakande extremism.

Sveriges anförande kan ses här (vid 1:16:20) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under torsdagen hölls ett öppet möte om situationen i Myanmar. Generalsekreterare Guterres briefade rådet. Både Myanmar och Bangladesh deltog i mötet. Generalsekreteraren konstaterade att det var fjärde gången på en månad som rådet behandlat frågan och underströk att situationen hade förvärrats drastiskt. Det var nu den snabbast växande flyktingkrisen med över 500 000 personer på flykt i Bangladesh. Våldet måste upphöra omedelbart, obehindrat humanitärt tillträde säkerställas, liksom ett säkert flyktingåtervändande. Generalsekreteraren betonade att misslyckandet att adressera det systematiska våldet riktade mot en etnisk grupp innebar att spridningsrisker. Sverige uttryckte stöd för generalsekreterarens inriktning, betonade vikten av ansvarsutkrävande samt välkomnade Bangladeshs roll.

Sveriges anförande kan ses här (vid 47:55) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.