Bättre momsregler för e-handeln

När EU:s finans- och ekonomiministrar träffas den 7 november ska de fatta beslut om
regler för moms på elektronisk handel, diskutera ett förslag om finansiell tillsyn och ett förslag inom ramen för kapitalmarknadsunionen. På dagordningen står också EU:s statistiksamarbete och revisionsrättens rapport för budgetåret 2016.

Magdalena Andersson
Finansiell tillsyn och momsreglerna för e-handel är ett par av de frågor som EU-ländernas finans- och ekonomiministrar behandlar när de träffas inom ramen för Ekofinrådet 7 november. Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige. Foto: EU-representationen

Moms på e-handel

Ministrarna förväntas besluta om en allmän inriktning om ett förslag i två delar om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel med privatpersoner. Syftet är att förbättra konkurrensen, minska bortfallet av skatt och underlätta för e-handelsföretag. Förslagen ska förbättra de regler som redan gäller vid försäljning av elektroniska tjänster.

Den ena delen av förslaget ska träda i kraft 2019 och innebär bland annat att företag med en årlig omsättning under 10 000 euro ska kunna tillämpa det egna landets regler för mervärdesskatt.

Andra delen av förslaget, som ska träda i kraft 2021, innebär bland annat att regelverket ska gälla alla tjänster och distansförsäljning av varor och att plattformar blir skattskyldiga för försäljning av vissa varor. Det innebär också att befrielsen från mervärdesskatt vid import av så kallade lågvärdesförsändelser tas bort.

Regeringen står bakom förslaget. Det är positivt med regler som är anpassade till nya affärsmodeller, som säkrar att mervärdesskatt betalas in och gynnar handel och konkurrens på lika villkor. Regeringen framhåller att reglerna måste vara enkla att tillämpa för både företag och myndigheter.

Finansiell tillsyn

Ministrarna ska gå igenom EU-kommissionens förslag till översyn av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn.

Tillsynen utförs av Europeiska systemrisknämnden och de tre så kallade Esa-myndigheterna som omfattar Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, Europeiska bankmyndigheten, Eba och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa.

Ändringar föreslås för myndigheternas uppdrag och befogenheter, omfattningen av dess direkta tillsyn, styrning och finansering.

Regeringen välkomnar översynen och att väl fungerande kapitalmarknader inom EU främjas. Regeringen ser fördelar med förslaget men anser att vissa delar kan innebära oklara ansvarsförhållanden och därmed leda till att tillsynen blir mindre effektiv, mindre förutsägbar och sämre anpassad till nationella förhållanden.

Kapitalmarknadsunionen

Kommissionen presenterade hösten 2015 en handlingsplan för att skapa en kapitalmarknadsunion. Syftet är att främja tillväxt och sysselsättning i EU genom att stärka den europeiska kapitalmarknadens förmåga att allokera kapital och öka gränsöverskridande investeringar i framförallt små och medelstora företag, nystartade företag och infrastrukturprojekt.

Flera förslag har presenterats inom ramen för kapitalmarknadsunionen och Ekofinrådet kommer den 7 november att få information om arbetet med ett förslag till direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering av företag, en så kallad andra chans.

Europeiska revisionsrättens rapport för budgetåret 2016

Europeiska revisionsrätten kommer att presentera sin årsrapport om EU-kommissionens genomförande av budgeten 2016. Vid Ekofinrådets möte i februari 2018 förväntas rådet besluta om en rekommendation till Europaparlamentet om EU-kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för budgetgenomförandet för budgetåret 2016.

Regeringen lägger stor vikt vid att medel som hanteras av EU-kommissionen, alla andra EU-institutioner och medlemsstaterna förvaltas på ett korrekt och effektivt sätt. Revisionsrättens årsrapport är viktig för att säkerställa detta.

Statistik

Rådet ska anta slutsatser om EU-statistik och genomförande av uppförandekoden för europeisk statistik. Slutsatserna innehåller en årlig uppföljning av utvecklingen av det europeiska statistiksystemet.

Regeringen står bakom slutsatserna. Regeringen anser att utmaningen att möta ökad efterfrågan på data samtidigt som resurserna krymper kräver tydligare prioriteringar, regelförenklingar och fortsatt effektivisering av produktionen av statistik.

Uppföljning av senaste mötet i G20 och IMF:s årsmöten

EU-kommissionen och det estniska ordförandeskapet ska rapportera från G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer samt IMF:s årsmöten som ägde rum den 12-13 respektive den 13-15 oktober i Washington.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i EKofinrådet 7 november

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin