Bekämpningsmedel, handel och hållbarhet på jordbruksministermöte

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar möttes i Bryssel 6 november fanns bland annat en rapport om användning av bekämpningsmedel på dagordningen. Ministrarna behandlade också jordbruksrelaterade handelsfrågor och hållbar markförvaltning.

Sven-Erik Bucht
Att minska riskerna med bekämpningsmedel, hållbar markförvaltning och läget i förhandlingar om handel med jordbruksprodukter var de tre huvudsakliga frågorna när EU-ländernas ministrar för jordbrukssfrågor träffades i Bryssel 6 november. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företrädde Sverige. Foto: Europeiska rådet

Hållbar användning av bekämpningsmedel

Bakgrunden till diskussionen om bekämpningsmedel var en rapport från EU-kommissionen om medlemsländernas handlingsplaner på området. Ett direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel finns på plats sedan tidigare.

I diskussionen lyftes fram att EU:s medlemsländer har potential att minska de risker som användning av bekämpningsmedel innebär. Det finns samtidigt behov av informationsutbyte, utbildning och rådgivning liksom forskning och utveckling inte minst av icke-kemiska metoder och lågriskprodukter.

- Vi har i Sverige arbetat sedan länge för att minska riskerna med bekämpningsmedel i jordbruket och fortsätter att göra det. Det var intressant att höra hur de andra medlemsstaterna arbetar och jag informerade själv om några av de goda erfarenheter som vi har av arbetet i Sverige, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i samband med att han företrädde Sverige på mötet 6 november.

Handelsrelaterade jordbruksfrågor

Som en del i förberedelserna inför WTO:s ministermöte i december informerade EU-kommissionen om aktuella frågor, däribland om det gemensamma förslaget från EU och Brasilien om en begränsning av handelsstörande jordbruksstöd, offentlig lagerhållning och stöd till bomullssektorn. Vidare informerade kommissionen om pågående förhandlingar om frihandelsavtal med ett antal länder och organisationer, till exempel Mexiko och Mercosur, som berör jordbrukssektorn.

Hållbar markförvaltning

På det estniska ordförandeskapets initiativ diskuterade ministrarna förutsättningarna för ett hållbart jordbruk och hållbar markförvaltning. Diskussionen handlade bland annat om jordbrukets roll i hållbarhets- och klimatmålen, och olika typer av riktade och generella åtgärder. Ministrarna uppmärksammade också att EU-ländernas markförhållanden varierar vilket kräver anpassade åtgärder.

Övriga frågor

Några EU-länder lyfte frågan om att vissa stora företag säljer livsmedel och andra produkter med samma varumärke och liknande förpackning men med olika kvalitet, ingredienser och förpackningsstorlekar i olika medlemsländer.

 

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i jorbruks- och fiskerådet 6 november

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)