Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Bekämpningsmedel, handelsrelaterade jordbruksfrågor och hållbar markförvaltning på jordbruksministermöte

Publicerad

När EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts i Bryssel 6 november står bland annat en rapport om hållbar användning av bekämpningsmedel på dagordningen. Ministrarna ska också behandla jordbruksrelaterade handelsfrågor och diskutera hållbar markförvaltning. Därtill kommer några medlemsländer ta upp problemet med kvalitetsskillnader mellan liknande produkter i olika länder.

Sven-Erik Bucht deltar i ett möte.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet med EU:s jordbruks- och fiskeministrar. Foto: Europeiska unionens råd

Hållbar användning av bekämpningsmedel

Ministrarna inleder med att diskutera hållbar användning av bekämpningsmedel. Bakgrunden till diskussionen är en rapport från EU-kommissionen om medlemsländernas handlingsplaner för att använda bekämpningsmedel. Diskussionen kommer att handla om hur arbetet kan göras effektivare och vad som ytterligare bör göras inom området integrerat växtskydd.

Handelsrelaterade jordbruksfrågor

Som en del i förberedelser inför nästa WTO-ministermöte i december kommer EU-kommissionen att informera jordbruksministrarna om en rad frågor som ska diskuteras, däribland en begränsning av handelsstörande jordbruksstöd, offentlig lagerhållning och stöd till bomullssektorn. På dagordningen för handelsfrågor står också förhandlingar om frihandelsavtal med ett antal länder och organisationer, till exempel Mexiko och Mercosur.

Regeringen stödjer EU:s handelsagenda och för fram offensiva intressen på jordbruksområdet utan att avkall görs på viktiga värden såsom människors och djurs hälsa samt miljö och klimat.

Hållbar markförvaltning

Ministrarna kommer också att diskutera hur dagens jordbruksproduktion kan bibehållas samtidigt som jordbruksmarkerna brukas hållbart. Ministrarna kommer även att diskutera olika länders strategier för att skydda värdefull åkermark. Bakgrunden till diskussionen är en högnivåkonferens i Tallinn om bland annat hållbar markförvaltning.

Regeringen anser att hållbar markförvaltning måste utgå från enskilda markers förhållanden och att det är viktigt med kunskap och tillgång till teknik och metoder för hållbar markförvaltning.

Övriga frågor

Några EU-länder är bekymrade över att vissa stora företag säljer livsmedel med samma varumärke och liknande förpackning men med olika kvalitet, ingredienser och förpackningsstorlekar i olika medlemsländer. På rådsmötet ska alla ministrar få information om diskussioner som förts i Bratislava i oktober.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet.

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Agrifish-rådet

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)