EU- och handelsministerns EU-sakråd om kommissionens diskussionsunderlag ”Hur vi bemöter globaliseringen”

Onsdagen den 8 november 2017 bjöd EU- och handelsminister Ann Linde in ett tjugotal organisationer och relevanta aktörer för att diskutera hur vi bäst bemöter globaliseringen. Som bakgrund ligger den vitbok om EU:s framtid som Europeiska kommissionen presenterade den 1 mars 2017.

 • Ett 20-tal organisationer och relevanta aktörer diskuterade på inbjudan av Ann Linde hur vi bäst bemöter globaliseringen.

  Ett 20-tal organisationer och relevanta aktörer diskuterade på inbjudan av Ann Linde hur vi bäst bemöter globaliseringen.

  Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

 • Ett 20-tal organisationer och relevanta aktörer diskuterade på inbjudan av Ann Linde hur vi bäst bemöter globaliseringen.

  Ett 20-tal organisationer och relevanta aktörer diskuterade på inbjudan av Ann Linde hur vi bäst bemöter globaliseringen.

  Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

 • Ett 20-tal organisationer och relevanta aktörer diskuterade på inbjudan av Ann Linde hur vi bäst bemöter globaliseringen.

  Ett 20-tal organisationer och relevanta aktörer diskuterade på inbjudan av Ann Linde hur vi bäst bemöter globaliseringen.

  Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

Under våren har vitboken åtföljts av fem diskussionsunderlag varav "Hur vi bemöter globaliseringen" presenterades den 10 maj. EU-sakråd är en del i regeringens ambition att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige vad gäller EU-frågor. Med EU-sakrådet den 8 november har nu samtliga fem underlag diskuterats.

EU-sakrådet inleddes med att EU- och handelsminister Ann Linde hälsade alla välkomna och återkopplade kort till det förberedande möte som hölls tidigare i juni i år. Ordet lämnades därefter över till Andreas Vass, kansliråd vid Utrikesdepartementets enhet för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad, som i korthet presenterade diskussonspappret och de fem frågeställningar som medföljt inbjudan. Efter presentationen lämnades ordet över till de inbjudna organisationerna för att lämna sina kommentarer på frågeställningarna.

Flera deltagare framhöll områdena forskning och innovation som något EU borde satsa mer på och kommenterade även tidsperspektivet för framtidsdebatten som man menade var kortsiktigt och tar avstamp i många av dagens utmaningar samtidigt som utvecklingen går mycket snabbt framåt.

Flera organisationer lyfte de positiva effekter som globaliseringen har gett och fortsatt för med sig för tillväxten i Europa och för att lyfta folk ur fattigdom, samtidigt som det finns faktiska problem som måste hanteras för att förhindra en utveckling mot mer protektionistiska strömningar.
Vikten av att ta människors oro på allvar togs också upp och att den sociala dialog som nu förs på EU-nivå spelar en central roll i att bemöta denna oro. Samtidigt som vi bör värna öppenhet och frihandel måste detta mötas med trygghet och möjlighet till social omställning. Möjlighet till kompetensutveckling genom hela yrkeslivet togs upp som central fråga för att hänga med i en snabb utveckling där vi ännu inte vet hur morgondagens jobb kommer att se ut.

Slutligen avslutade EU- och handelsminister Ann Linde med att tacka alla för deras kommentarer och reflektioner som kommer utgöra värdefulla bidrag för regeringen i de fortsatta framtidsdiskussionerna i EU som kommer att sträcka sig fram till valen till Europaparlamentet våren 2019.

Deltagare:

Småföretagarnas riksförbund, Svensk handel, IF metall, SKL, Concord, Uppsala universitet, Almega, Vinnova, Tankesmedjan Global Utmaning, Kommerskollegium, LRF, Formas, Business Sweden, LO, Svenska kyrkan, Företagarna, Svenskt Näringsliv, Sveriges Ingenjörer, Sieps, SEI-international.