EU:s budget för 2018 är klar

Ekofinrådet möttes 17 november för att tillsammans med Europaparlamentet slutförhandla EU:s budget för 2018. Förhandlingarna resulterade i en överenskommelse som innebär åtaganden om 160,1 miljarder euro och betalningar om 144,7 miljarder euro.

Vid förhandlingen som påbörjades fredag morgon men varade ända in på natten nådde parterna en överenskommelse om att EU:s årsbudget för 2018 uppgår till 160,1 miljarder euro. Det är en ökning med 282 miljoner euro. Det motsvarar en ökning med 0,2 procent jämfört med 2017.

Åtaganden

Utgiftsnivån för åtaganden ökar bland annat för budgetens rubriker konkurrenskraft, sammanhållning och administration, men minskar för säkerhet/medborgarskap och det globala Europa. Att utgiftsnivån för åtaganden inom rubrik 3 och 4 minskar jämfört med år 2017 förklaras främst av att dessa områden har fått stora tillskott föregående år, främst med anledning av migrationskrisen, men att behoven inte bedöms vara lika omfattande för år 2018.

Betalningar

Utgiftsnivån för betalningar i överenskommelsen uppgår totalt till 144,7 miljarder euro. Det innebär en ökning med 17,9 miljarder, det vill säga 14,1 procent. Ökningen gäller främst rubriker sammanhållning. Detta beror på att genomförandet av de projekt som planerats för programperioden 2014-2020 nu väntas ta fart.

Europaparlamentet fick backa och rådet fick igenom krav på buffert

Inför förhandlingen hade Europaparlamentet förväntningar på ökningar för både åtaganden och betalningar med 1,9 miljarder euro respektive 1,3 miljarder euro jämfört med EU-kommissionens förslag. EU:s medlemsländer, det vill säga ekofinrådet, har inte ansett att så pass stora ökningar är förenliga med en effektiv och återhållsam EU-budget. Dessutom medger inte utgiftstaken i den fleråriga budgetramen, MFF, så pass drastiska ökningar. Europaparlamentet fick därför inte gehör för sin position.

En annan förhandlingsframgång för Ekofin var att den så kallade åtagandemarginalen som utgör en buffert i budgeten har ökat betydligt jämfört med EU-kommissionens ursprungliga förslag. Bufferten ökar från 1,1 till 1,6 miljarder euro. Att ha en tillräcklig buffert är avgörande för att bättre kunna hantera oförutsedda behov som kan uppstå under året.

För regeringen är det generellt sett viktigt i EU:s budgetförhandlingar att hålla fast vid linjen om en effektiv och återhållsam EU-budget med inriktning på aktuella EU-prioriteringar och som ger ett tydligt europeiskt mervärde.

Max Elger, statssekreterare på finansdepartmentet företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen