Finansiell tillsyn, kapitalmarknad och momsregler på Ekofinmöte

När EU:s finans- och ekonomiministrar träffades 7 november inom ramen för Ekofinrådet behandlade de förslag om nya regler för moms på e-handel. På dagordningen fanns också finansiell tillsyn och EU:s kapitalmarknadsunion.

Magdalena Andersson
Kapitalmarknadsfrågor, finansiell tillsyn och moms på e-handel var på dagordningen när Ekofinrådet träffades 7 november. I och med den så kallade Paradisläckan i början av månaden diskuterades också EU:s arbete med att motverka skattefusk och skatteundandragande. Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på mötet. Foto: EU-representationen

Finansiell tillsyn

Ministrarna gick igenom EU-kommissionens förslag till översyn av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn. Översynen omfattar Europeiska systemrisknämnden och de tre så kallade Esa-myndigheterna, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, Europeiska bankmyndigheten, Eba och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa.

I förslaget ingår ändringar av myndigheternas uppdrag och befogenheter samt styrning och finansering av myndigheterna. Syftet är bland annat att öka konvergensen i tillsynen av EU:s finansiella marknader och att bättre kunna möta nya utmaningar som exempelvis brexit medför.

Kapitalmarknadsunionen

EU-kommissionen presenterade hösten 2015 en handlingsplan för att skapa en kapitalmarknadsunion. Flera förslag har presenterats inom ramen för detta paraplyinitiativ och Ekofinrådet fick 7 november information om arbetet med ett förslag till direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering av företag, en så kallad andra chans.

Förslaget förhandlas under rådet för rättsliga och inrikes frågor men har bäring på både kapitalmarknadsunionen och arbetet med att motverka dåliga lån i den europeiska banksektorn.

Moms på e-handel

Ministrarna diskuterade nya regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel med privatpersoner. Diskussionen kommer att fortsätta med målet att nå en överenskommelse före årets slut.

Europeiska revisionsrättens rapport för budgetåret 2016

Europeiska revisionsrätten presenterade sin årsrapport om EU-kommissionens genomförande av budgeten för år 2016.

Felutbetalningarna har procentuellt sett minskat de senaste åren.
I februari 2018 förväntas rådet besluta om en rekommendation till Europaparlamentet om EU-kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för budgetgenomförandet för budgetåret 2016.

EU:s arbete mot skattefusk och skatteundandragande

EU har under de senaste åren skärpt lagstiftningen för att hindra skattefusk och skatteundandragande. I detta arbete ingår som en av många åtgärder att upprätta en lista med icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. Ekofinrådet förväntas fatta beslut om en lista vid mötet i december.

Listan togs upp på mötet den 7 november i kölvattnet av det avslöjande i början av månaden som den så kallade paradisläckan lett till och som visar att olika lagstiftningar i EU möjliggör skattundandragande i flera länder.

Statistik

Rådet antog slutsatser om EU-statistik och genomförande av uppförandekoden för europeisk statistik. Slutsatserna innehåller en årlig uppföljning av utvecklingen av det europeiska statistiksystemet.

Uppföljning av senaste mötet i G20 och IMF:s årsmöten

EU-kommissionen och det estniska ordförandeskapet rapporterade om G20-mötet med finansministrar och centralbankschefer samt IMF:s årsmöten som ägde rum den 12-13 respektive den 13-15 oktober i Washington.

Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel.

 

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om Ekofinrådets möte 7 november

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin