Isabella Lövin berättade om det klimatpolitiska ramverket på COP23

I juni antog riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk med nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. På COP23 arrangerade Sverige ett välbesökt sidoevent om ramverket. Klimatminister Isabella Lövin berättade hur ramverket lägger grunden för Sveriges fortsatta klimatarbete.

Foto: Jens Persson/Regeringskansliet

Ramverket ska säkerställa en långsiktig och ambitiös klimatpolitik och kommer vara ett viktigt instrument i arbetet med att uppfylla Sveriges åtaganden under Parisavtalet. Isabella Lövin betonade vikten av att skapa förutsättningar för en långsiktig klimatpolitik.

"För att lyckas uppfylla våra långsiktiga mål behöver vi en långsiktig och stabil klimatpolitik som har brett stöd över partigränserna. Alla ska veta vart vi är på väg", sa Isabella Lövin.

En central del är ramverkets nya utsläppsmål som innebär att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Den nya klimatlagen binder framtida regeringar till målet, bland annat genom en årlig klimatredovisning i budgetpropositionen där varje regering ska visa vad man gör för att nå målet.

"Ramverket innehåller ambitiösa mål som kräver minskade utsläpp och nya gröna alternativ inom alla sektorer. Politiska åtgärder inom områden som industri, jordbruk och transport kommer vara väldigt viktiga. Den nya klimatlagen kommer spela en viktig roll för att se till så att detta sker", sa Isabella Lövin.

På eventet visades även filmen New Neighbours som tagits fram av Miljö- och energidepartementet. Filmen vill visa vikten av ett kraftfullt agerande i klimatfrågan och stärka argumentationen för ökade ambitioner inom klimatarbetet där Sverige tar ansvar och ledarskap.