Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Ministermöte om europeiskt rymdsamarbete och forskning

Publicerad

EU-ländernas ministrar för rymdfrågor träffas 1 december i Bryssel för att anta rådsslutsatser om Copernicus och för att diskutera EU:s olika rymdprogram. Senare på dagen träffas även forskningsministrarna för att anta rådsslutsatser om ramprogrammet för forskning och innovation samt för att diskutera målinriktade insatser för att möta olika samhällsutmaningar.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Europeiskt samarbete inom forskning- och rymdfrågor står på dagordningen när EU:s ministerråd för konkurrenskraft går in på sin andra dag 1 december. Foto: Europeiska rådet

Halvtidsutvärdering av Copernicus

Utkastet till rådsslutsatser handlar om den halvtidsöversyn som  jordobservationsprogrammet Copernicus nyligen gjort. Där framgår att Copernicus utvecklats till att bli världen största leverantör av jordobservationsdata. Bakom framgången står bland annat policyn om fri, full och öppen tillgång till data. Avgörande för framtiden är ansträngningarna att utvidga efterfrågan till nya områden och till den privata sektorn.

Regeringen har bland annat verkat för öppenhet i datapolicyn vilket bevisligen har gett positiva resultat. Regeringen har även fått gehör för skrivningar som betonar att användargränssnitten för att nå och behandla data måste vara enkla och snabba för att öka spridningen bland aktörer, särskilt utanför rymdsektorn, och stimulera framväxten av kommersiella tillämpningar. Regeringen står bakom förslaget till slutsatser.

EU:s rymdprogram

Det estniska ordförandeskapet har tagit initiativ till en diskussion på mötet 1 december om framtiden för den Europeiska unionens rymdprogram.

Regeringen anser den europeiska rymdstrategin från 2016 bör vara vägledande för programmet. Driftsättningen och utvecklingen av jordobservationsprogrammet Copernicus och positioneringssystemet Galileo bör prioriteras liksom övervakningsprogrammet för rymdskrot. Vidare anser regeringen att utvecklingen ger tillgång till data för applikationer och tjänster för ökad samhällsnytta, ökad europeisk konkurrenskraft och förutsättningar att hålla toppnivå inom forskning, innovation och teknologi.

Utvärderingen av Horisont 2020

Ministrarna ska anta rådslutsatser om utvärderingen av ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020, med sikte på nästa ramprogram med start 2021. EU-kommissionen presenterade utvärderingen i våras. Slutsatserna säger bland annat att den struktur som Horisont 2020 haft med tre pelare bör behållas, att arbetet med förenklingar bör fortsätta, att hållbarhetsmålen är viktiga. Slutsatserna nämner också att målet om att tre procent av EU:s BNP ska gå till forskning och innovation inte har uppnåtts.

Regeringen har under förberedande förhandling verkat för att excellens ska vara huvudsakligt kriterium för urval av projekt, att det skapas en bra process för EU:s medlemmar och intressenter att bidra i prioriteringsarbetet och att det råder en god balans mellan olika typer av innovation. Regeringen står bakom förslaget till slutsatser.

Målinriktade insatser i det nionde ramprogrammet

Ministrarna kommer att diskutera målinriktade insatser, så kallade missions, som innebär ett fokus på forskning- och innovationsinsatser med tydligt genomslag för att möta globala utmaningar. Bakgrunden är ett förslag från en expertgrupp som tillsattes av EU-kommissionen för att lämna rekommendationer om framtida ramprogram.

Regeringen anser att ramprogrammet bör ta ytterligare steg mot utmaningsdriven och målinriktad forskning och innovation för att uppnå tydliga förbättrande effekter i samhället. Resurser och kunskap från olika discipliner måste sammanföras. Regeringen anser bland annat att nästa ramprogram innehålla målinriktade insatser för att främja systemförändringar och bidra till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål.

Karin Röding, statssekreterare vid utbildningsdepartementet företräder Sverige på mötet.

Mötet sker inom ramen för EU:s ministerråd för konkurrenskraft.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Konkurrenskraftsrådet 30 november-1 december

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)