Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Artikel från Kulturdepartementet

MR-dagarna i Jönköping. Alla var där!

Publicerad

Jönköping öppnade famnen och bjöd in till nordens största forum om Mänskliga rättigheter, MR-dagarna 2017. Det blev tre dagar fyllda av diskussioner, debatter, inspiration, seminarier och utställningar. Och alla var där! Det var allt från tunga organisationer, statliga myndigheter och kommuner till mindre föreningar och lokala initiativ.

Flera tusen människor samlades, möttes och delade med sig av kunskap och erfarenheter. Många exempel och berättelser vittnar också om att de mänskliga rättigheter inte kan tas för givna utan är något som vi alltid måste kämpa för och försvara. Årets tema för dagarna var ”De mänskliga rättigheternas framtid”.

Nationell plan mot rasism och hatbrott

Även i år arrangerade Kulturdepartementet ett välbesökt seminarium. Alice Bah Kuhnke ledde paneldiskussionen ”Regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott” som lockade ett tusental åhörare. Förutom kultur- och demokratiministern deltog Mikael Öhman Almén från Forum för Levande Historia, Helena Dal från Statens medieråd, Eva Sund från Polisen, Isak Reichel från Judiska Centralrådet och Katri Linna från Civil Rights Defenders.

Alice Bah Kuhnke poängterade att den nationella planen mot rasism och hatbrott är ett aktuellt och pågående arbete och att hon löpande träffar både stora och mindre organisationer för att diskutera hur man bekämpar rasismen i vårt land. Ministern lyfte också fram att seminariet skulle ses som en del i denna plan genom att samla in och diskutera kunskap och erfarenheter.

– Vi ska idag prata om regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott, men det här mötet är också en del av själva handlingsplanen. I planen lyfts fram vikten av att samtala och interagera med det civila samhället. Så vad är väl då bättre än att diskutera rasism och hatbrott under MR-dagarna då så många från det civila samhället är samlade, sa ministern i sitt inledningstal.

Representanterna från myndigheterna redogjorde kort för vilka insatser de genomfört och vad de planerade att genomföra. Mikael Öhman Almén berättade till exempel om Forum för Levande Historias uppdrag att ansvara för samordning och uppföljning inom ramen för planen. Myndigheten genomför dessutom bland annat regelbundna erfarenhets- och kunskapsutbyten främst mellan myndigheter som arbetar med dessa frågor.

Civilsamhället, som representerades av Judiska Centralrådet och Civil Rights Defenders fick möjlighet att lyfta fram synpunkter på arbetet så här långt, och bidra med förslag på hur arbetet kan göras än bättre. Katri Linna menade att kunskap och utbildning är viktigt, men att det är avgörande att börja i de egna leden hos myndigheterna. Om inte kunskap och attityder är ordentligt förankrade internt, så är det omöjligt att visa ett samlat och professionellt ansikte utåt.

Ministern deltog i länsstyrelsernas seminarium

Senare under eftermiddagen deltog Alice Bah Kuhnke även i seminariet ”Från kritik till statistik: FN:s rekommendationer på regional nivå”. Länsstyrelserna har bland annat fått i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om rekommendationernas innehåll.

Tobias Rahm, som är samordnare för länsstyrelsernas utvecklingsuppdrag för mänskliga rättigheter, presenterade en färsk rapport om FN:s rekommendationer till Sverige. Rapporten sammanfattar ett urval av rekommendationer som Sverige har fått från internationella granskningsorgan och innehåller statistik som kan användas för att bedöma hur det ser ut i de olika länen. I rapporten kan man till exempel läsa att 2015 befann sig åtta procent av den vuxna befolkningen i Sverige i riskzonen för fattigdom och att rätten till lämplig bostad möter påfrestningar i och med att nästan nio av tio kommuner uppskattar att de har brist på bostäder. Vidare kan man läsa att 2014 utsattes mer än var fjärde förtroendevald för trakasserier, hot eller våld. Rapporten syftar till att underlätta samsyn och därmed samordning kring arbetet med att nå full respekt för Sveriges internationella åtaganden.

Regeringskansliet på plats på mässan

Regeringskansliet medverkade med en monter i utställningen. MR-ambassadören Annika Ben David fanns på plats och berättade om regeringens internationella arbete och bland annat om 135 landrapporter om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer som regeringen presenterade i april 2017. Rapporterna ska bidra till öppenhet och transparens i vitala frågor om utrikes- och säkerhetspolitik.

I montern visades en stor del av regeringens arbete inom området som till exempel regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheterna, arbetet mot rasism och hatbrott, regeringens strategi för romsk inkludering, och arbetet som pågår inom hbtq-området.

MR-dagarna flyttar runt i landet och stafettpinnen går nu vidare till Stockholm, som kommer att arrangera dagarna under 2018.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon kultur- och demokratiminister.