Nordens energiministrar utvecklar samarbetet

Den 23 november deltog samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i det nordiska energiministermötet i Oslo, där ministrarna diskuterade hur det nordiska energisamarbetet kan utvecklas. År 2018 tar Sverige över ordförandeskapet inom Nordiska ministerrådet, samtidigt som Norden står värd för världens största energiministermöten.

Mötet samlade energiministrar från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Åland och hölls inom ramen för Nordiska ministerrådet.

– Det nordiska energisamarbetet fungerar väl, särskilt utvecklingen av den gemensamma elmarknaden i Norden. Nu ska vi fortsätta utveckla samarbetet, bland annat om energiforskning, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Under mötet beslutade ministrarna om ett nytt nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram för åren 2018–2021. Samarbetet omfattar främst elmarknad, energiforskning, förnybar energi och energieffektivisering. Programmet har tagits fram utifrån en strategisk genomlysning av det nordiska energisamarbetet som pekar på möjligheterna att ytterligare stärka Nordens position och konkurrenskraft genom ökad koordinering och samverkan inom bland annat energiforskningsområdet.

Sverige tar över nordiska ledarskapet 2018

Nästa år leder Sverige det nordiska energisamarbetet som ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Vid ministermötet presenterade Ibrahim Baylan de svenska prioriteringarna och planerna inför ordförandeskapsåret:

  • Fortsatt utveckling av samarbetet kring den nordiska elmarknaden, förnybar energi, energieffektivisering och energiforskning.
  • Dialog kring aktuella EU-processer, inte minst utvecklingen av EU:s energiunion.
  • Informationsutbyte och dialog om energipolitikens utveckling i de olika nordiska länderna och kontakter med Nordens närområden, särskilt de baltiska länderna.

Utöver dessa prioriteringar ska förslagen i den strategiska genomlysningen analyseras djupare för att fånga upp ytterligare möjligheter till vidareutveckling under 2018.

Nordiskt värdskap för världens största energiministermöten 2018

Det svenska ordförandeskapsåret sammanfaller med att Sverige tillsammans med Danmark, Finland, Norge, Europeiska kommissionen och Nordiska ministerrådet står värdar för ministermötena Clean Energy Ministerial och Mission Innovation i Malmö och Köpenhamn den 23–24 maj 2018. Även detta lyfte Ibrahim Baylan med sina nordiska kollegor.
– Jag ser fram emot att kunna föra dialog med världens energiministrar och beslutsfattare på hemmaplan utifrån att vi gemensamt tar ansvar för arbetet med att utveckla morgondagens hållbara energilösningar. Mötena kommer också att ge oss fantastiska möjligheter att marknadsföra nordiskt kunnande inom energiteknologi, säger Ibrahim Baylan.

Nästa års nordiska energiministermöte kommer att hållas i direkt anslutning till dessa möten, den 22 maj i Lund.

Om Clean Energy Ministerial och Mission Innovation

De internationella samarbetena Clean Energy Ministerial (CEM) och Mission Innovation (MI) samlar de 20-tal länder som står för 75 procent av växthusgasutsläppen och 90 procent av investeringarna i hållbar energi för att främja utvecklingen och spridningen av hållbara energilösningar.

CEM:s fokus är att på ett globalt plan öka takten av energieffektivisering samt öka mängden och tillgången av hållbar energi. Sverige har varit en aktiv deltagare sedan samarbetet startade 2010.

MI:s mål är att kraftigt påskynda innovationstakten inom miljöteknik (cleantech). Sverige har varit en aktiv deltagare sedan starten 2015.