En effektiv etableringstid

Uppdaterad

Nyanländas kunskaper behöver bättre tas tillvara på den svenska arbetsmarknaden. Den starka efterfrågan på arbetskraft understryker vikten av jobbfokus i etableringen. Det behöver finnas tydliga spår till jobb som möter behovet av arbetskraft. Med utgångspunkt i en kartläggning av individens kompetens kan Arbetsförmedlingen använda en bred verktygslåda med insatser för att rusta och matcha nyanlända till arbete.

Foto: Maskot/Folio

Samhällsorientering för nyanlända ska handla mer om normer och värderingar

Regeringen anser att samhällsorienteringen för nyanlända ska handla mer om de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Länsstyrelsen i Jönköpings län får därför i uppdrag att se över samhällsorienteringen. Syftet är att underlätta etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Pressmeddelande: Samhällsorientering för nyanlända ska handla mer om normer och värderingar

Stärkta spår till jobb

Det behöver finnas tydliga spår till jobb som möter behovet av arbetskraft. Etableringsinsatserna ska utformas så att de har en tydlig inriktning mot arbete eller utbildning. För flertalet nyanlända med kort utbildning bör spåret till jobb i huvudsak bestå av studier i syfte att de ska uppnå tillräckliga kunskaper för att kunna matchas mot andra insatser eller jobb. För personer med gymnasial eller eftergymnasial utbildning kan spåret till jobb bestå av sfi, samhällsorientering och exempelvis validering och praktik.

Extra medel för lokala spår till jobb

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) har tillsatts med uppdraget att främja samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner för att öka genomslaget av arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå för unga och nyanlända. För att främja fördjupad samverkan, bland annat lokala spår till jobb, förstärker regeringen statsbidragen under 2018. I det arbetet bör utrikes födda kvinnor särskilt beaktas.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Nytt regelverk för nyanländas etablering

Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet måste bli mer effektiv. För att öka effektiviteten inom etableringsuppdraget träder ett nytt regelverk för nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet i kraft den 1 januari 2018. De nya reglerna innebär en genomgripande reformering av Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända. En central del i det nya regelverket är att kraven på individen tydliggörs. Det som idag är en rätt till etableringsplan ersätts med en skyldighet för inskrivna i etableringsprogrammet att delta i insatser som rustar för arbete. Det nya regelverket innebär också minskad administration och ökad flexibilitet hos Arbetsförmedlingen.

Artikel: Frågor och svar om införandet av det nya regelverket för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare

Pressmeddelande: Samma krav ska gälla för nyanlända som för övriga arbetssökande

Mötesplatser som förenklar nyanländas myndighetskontakter

Genom myndigheters samordning har nyanländas myndighetskontakter effektiviserats kraftigt. Kontakter som tidigare tagit tre till fyra veckor kan genom projektet Mötesplatser hanteras på cirka fyra timmar. Regeringen har därför gett myndigheter i uppdrag att fortsätta arbetet med förenklade och mer effektiva processer för nyanlända.

Pressmeddelande: Mötesplatser som förenklar nyanländas myndighetskontakter ska fortsätta

Utbildningsplikt för nyanlända

För att stärka matchningen på arbetsmarknaden krävs att fler arbetslösa tar del av utbildning för att rusta sig för de jobb som finns och växer fram. I samband med att det nya regelverket för nyanländas etablering träder i kraft inför regeringen en utbildningsplikt för nyanlända. Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsinsatser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att få ett arbete, kan anvisas att söka och ta del av utbildning. Genom utbildningsplikten tydliggörs individens ansvar att inom ramen för etableringen skaffa sig de kunskaper som krävs för att kunna matchas mot arbete eller tillgodogöra sig arbetsmarknadspolitiska insatser alternativt delta i fortsatta studier. Den som inte söker eller tar del av en utbildning som Arbetsförmedlingen anvisar kan varnas eller stängas av från sin ersättning under en kortare eller längre tid.

Mot bakgrund av utbildningsplikten tillskjuter regeringen medel till kommunerna från och med 2018 för att de bättre ska kunna möta utbildningsbehovet bland nyanlända.

Artikel: Höjd schablonersättning till kommunerna för utbildningsplikten

Artikel: Frågor och svar om utbildningsplikt

Introduktionsjobb – ett enklare och mer kraftfullt stöd

För många nyanlända består det första jobbet av en subventionerad anställning. Möjligheten för en arbetsgivare att få en del av lönekostnaden subventionerad innebär att fler vågar anställa den som är ny på svensk arbetsmarknad. Det är därför angeläget att dessa anställningar fungerar ändamålsenligt. Regeringen förenklar nu systemet för de subventionerade anställningarna genom ett enhetligt stöd – introduktionsjobb. Introduktionsjobb ersätter fem olika men delvis överlappande former av stöd; särskilt anställningsstöd, förstärkt särskilt anställningsstöd, de båda formerna av traineejobb och instegsjobb. I stället för instegsjobb kan nyanlända ta del av introduktionsjobb som kommer att vara både enklare och mer kraftfullt. Introduktionsjobb riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa eller nyanlända.

Introduktionsjobben kommer att ha en högsta bidragsgrundande bruttolön vid 20 000 kronor i månaden, vilket innebär en kraftig höjning jämfört med de stöd som ersätts. Även nystartsjobben och extratjänsterna kommer ha samma tak. Redan den 1 november 2017 höjs takbeloppen till en bruttolön på 20 000 kronor per månad för flera av de nuvarande subventionerade anställningarna, bland annat instegsjobb som riktar sig till nyanlända. Det är ett led i harmoniseringen av takbeloppen mellan introduktionsjobb, extratjänster och nystartsjobb.

Artikel: Introduktionsjobb - ett enklare och mer kraftfullt stöd

Extratjänst – en 100-procentig möjlighet

Genom extratjänster har kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden möjlighet att få en extra resurs som kan stötta verksamheten. För att stödja de kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden avsätter regeringen 500 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2018 för detta ändamål. Alla kommuner och landsting ska kunna ta del av stödet beroende på hur många personer som de anställer med hjälp av extratjänster.

Artikel: Extratjänst - en 100-procentig möjlighet

Kunskapslyftet

För att kunna ge fler människor möjlighet att ta del av utbildning satsar regeringen på ett nytt kunskapslyft för Sverige. Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig för att kunna få ett jobb, omskola sig till ett nytt yrke, få behörighet till högre utbildning, vidareutbilda sig för bättre karriärmöjligheter och bilda sig för ökat deltagande i samhällslivet och för personlig utveckling. Sammanlagt kommer kunskapslyftet 2021 att motsvara cirka 93 000 permanenta och stadigvarande platser inom yrkeshögskolan, regionalt yrkesvux, folkhögskolan och universitet och högskolor.

Kunskapslyftet

Studiestartsstöd

Studiestartsstödet är en satsning inom kunskapslyftet som fullt utbyggd kommer att kommer att kunna rekrytera ca 15 000–20 000 personer till studier på grundskole- och gymnasienivå varje år. Studiestartsstödet riktar sig till den som är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, har kort tidigare utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, och är något äldre, det vill säga i åldern 25–56 år. För att stödet ska bli effektivt och nå dem med störst utbildningsbehov är studiestartsstödet tänkt att kunna användas inom ramen för kommunernas uppdrag att verka för att vuxna deltar i utbildning.

Artikel: Ett nytt rekryterande studiestartsstöd

Riktade insatser för fler utrikes födda kvinnor i arbete

Att höja kvinnors sysselsättning är en högt prioriterad fråga för regeringen, det gäller i synnerhet utrikes födda kvinnor vars sysselsättningsgrad idag är alltför låg. Regeringen har sedan tidigare bland annat gett Arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag för att förbättra insatserna för utrikes födda kvinnor i syfte att öka sysselsättningen för denna grupp. Regeringen har även infört en begränsning av antalet dagar med föräldrapenning som personer som anländer till Sverige med barn äldre än ett år kan ta ut och avskaffat vårdnadsbidraget.

I budgetpropositionen för 2018 satsar regeringen pengar för åtgärder som syftar till att öka sysselsättningen bland utrikes födda kvinnor. Det handlar bland annat om insatser för att öka kvinnors företagande, främjandemedel till Delegationen för unga och nyanlända till arbete, insatser under föräldraledigheten och resurser till studieförbunden för uppsökande och motiverande insatser.

Pressmeddelande: Regeringen vill att fler utrikes födda kvinnor ska komma i arbete

Artikel: Ökade anslag för att stärka utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden

Regeringsuppdrag: Uppdrag att främja nyanländas företagande i Sverige

Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Regeringen vill att nyanlända personer i Sverige snabbt ska komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet. Samtidigt råder det brist på arbetskraft i många branscher. Arbetsgivare med rekryteringsbehov inom bristyrken får hjälp med kompetensförsörjningen genom att Arbetsförmedlingen och parterna tillsammans fortsätter att utveckla snabbspår till bristyrken för att underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden.

Artikel: Snabbspår - snabbare etablering av nyanlända

Enklare vägar till jobb

Åtgärder som bidrar till att skapa enklare vägar till jobb och fler jobb med lägre kvalifikationskrav behöver vidtas inom flera olika områden. I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen därför flera satsningar som bidrar till enklare vägar till jobb.

Pressmeddelande: Regeringen utökar satsning på enklare vägar till jobb

En satsning är jobb inom gröna näringar. Det finns idag stora behov av insatser inom en rad områden, exempelvis upprustning av vandringsleder, skötsel av naturreservat, slyröjning utmed väg/järnväg. Pengarna kommer att gå till Skogsstyrelsen, Trafikverket, Naturvårdsverket samt Sveriges Geologiska Undersökning. Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen bidrar inom sina kompetensområden.

Artikel: Gröna jobb för långtidsarbetslösa och nyanlända

Nyanlända

Begreppet nyanlända avser här personer som har beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande samt deras anhöriga.

Jobb i fokus

Regeringen har genomfört ett antal strukturreformer för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Fler nyanlända måste snabbare komma i arbete. En effektiv användning av tid från dag ett är grundläggande för en effektiv etablering. Alla som kan jobba ska jobba och bidra till vår gemensamma välfärd.

Viktiga verktyg för att korta tiden till arbete för den som beviljats uppehållstillstånd:

  • Tidiga kompetenskartläggningar
  • Svenska från dag ett
  • Tydliga krav på individen
  • Utbildningsplikt
  • Snabbspår till bristyrken