Annika Strandhäll svarar Synskadades Riksförbund

Socialminister Annika Strandhäll besvarar Synskadades riksförbunds återkoppling på förslaget på en reformerad handikappersättning.

Tack för er återkoppling på förslaget om reformerad handikappersättning. Regeringen har förståelse för att förslag på förändringar kan väcka oro och osäkerhet. Därför vill jag belysa förslagets bakgrund och innebörd.

De nuvarande reglerna för handikappersättning, som garanterar en schablon­ersättning på grund av förekomsten av vissa diagnoser, har sin grund i den blind­hetsersättning som infördes redan år 1934. Den dåvarande blindhetsersättningen var utformad så att det var just funktionsnedsättningen i sig som medförde en rätt till ersättning. Idag är personer som är blinda eller gravt hörselskadade fortfarande garanterade handikapp­ersättning på en viss nivå. För en blind person är handikapp­ersättningen per år 69 procent av prisbasbeloppet (2017 är ersättningen drygt 2 500 kronor per månad) och för en person med grav hörselskada är den garanterade handikappersättingen per år 36 procent av prisbasbeloppet (2017 är ersättningen cirka 1 340 kronor per månad). För andra grupper med funktionsnedsättning baseras beslutet om handikapp­ersättning på en individuell bedömning av den enskildes merkostnader och hjälpbehov.

Förslaget innebär i korthet att de nuvarande socialförsäkrings­förmånerna handikappersättning och vårdbidrag avskaffas och ersätts av två nya förmåner: en ren merkostnadsersättning för både barn och vuxna och ett omvård­nads­bidrag för föräldrar som har funktionsnedsatta barn. Ledordet i denna före­slagna reform är modernisering, då nuvarande förmåner knappt reformerats sedan 70-talet och i flera delar får anses otidsenliga. Lagrådsremissen baseras på förslagen i Ds 2015: 58 Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Under arbetet med att ta fram nyss nämnda departementsskrivelse så fördes en dialog med funktionshindersorganisationerna bland annat i form av en referens­grupp och rundabordssamtal. Tisdagen den 17 oktober hade Socialdepartementet och jag ett dialogmöte med berörda organisationer för att gå igenom och resonera kring delar av förslagen. Där deltog Synskadades Riksförbund.

Regeringen strävar efter en modern försäkring som utgår från individens behov av stöd och ersättning. I alla andra socialförsäkringar är det individuella behovet som ligger till grund för rätt till ersättning – inte uteslutande förekomsten av en specifik diagnos. I den nya merkostnadsersättningen kommer personer med funktions­nedsättning behandlas lika, oavsett vilken diagnos de har, och få ersättning utifrån hur det individuella behovet ser ut.  

Samtidigt har regeringen förståelse för att ändringen kan skapa osäkerhet. Därför har det varit viktigt att ha omfattande övergångsregler, som gör övergången tryggare för dem som idag uppbär ersättningen. De som har en handikapp­ersättning som löper ut eller omprövas fram till mars 2021 kommer att kunna få sin ersättning förlängd i ytterligare 18 månader. Om de föredrar att ansöka om den nya merkostnadsersättningen så är de fria att göra så. De allra flesta som i dag har handikappsersättning har ett beslut om ersättning som löper tills vidare. Dessa individer kommer att kunna behålla sin handikappersättning oavsett de nya för­månerna fram till dess att en eventuell omprövning sker. Därefter kommer de att kunna ansöka om den nya merkostnadsersättningen.

Regeringen anser att det är mycket viktigt att Försäkringskassan har en god bered­skap för att möta dessa individers behov av stöd och vägledning när de ansöker om den nya merkostnadsersättningen. Regeringen avser därför att ha en dialog med Försäkringskassan om detta samt andra frågor inför implementeringen. Här har dialogen med funktionshinderrörelsens organisationer varit mycket värdefull.

Sammanfattningsvis bygger förslaget på noggranna förarbeten och det rymmer stor potential till förbättringar, på både individ- och systemnivå. Det innebär en behövlig modernisering av de ekonomiska stöden till både vuxna och barn med funktions­nedsättning.

Ni är alltid välkomna att höra av er igen med återkoppling och frågor. Jag värdesätter dialogen med den ideella sektorn för personer med funktions­variationer i mitt och regeringens arbete med att utforma politiken på området.

Stockholm i november 2017

Vänliga hälsningar Annika Strandhäll