Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 45

Publicerad

Denna vecka i FN:s säkerhetsråd: Centralafrikanska republiken/MINUSCA, polisverksamhet i FN:s fredsoperationer, Myanmar, Bosnien-Hercegovina/EUFOR Althea, Syrien (kem), Libyen/Internationella brottsmålsdomstolen (ICC), sjöröveri/Somalia, Demokratiska republiken Kongo, Somalia/Eritrea, Jemen, val till Internationella domstolen (ICJ).

FN:s insats MINUSCA i Centralafrikanska republiken
FN:s insats MINUSCA och situationen i Centralafrikanska republiken diskuterades i rådet. Photo: UN Photo/Eskinder Debebe

Veckan inleddes med briefing följt av slutna konsultationer om situationen i Centralafrikanska republiken och FN:s insats MINUSCA inför stundande mandatförlängning. Rådet briefades av generalsekreterarens särskilde representant Parfait Onaga-Anyanga, AU:s särskilda representant för CAR Bedializoun Moussa Nébié samt Mauro Garofalo, ordförande för Sant'Egidiosamfundet. Rådets medlemmar var eniga i analysen av det försämrade säkerhetsläget och en förvärrad humanitär situation. Diskussionen berörde även behovet av höjda truppnivåer i MINUSCA samt åtgärder mot sexuell exploatering och övergrepp.

Läs FN:s egen sammanfattning av mötet.

Under måndagen hölls även säkerhetsrådets årliga öppna briefing om polisverksamhet i FN:s fredsoperationer. Undergeneralsekreterare Jean-Pierre Lacroix, chef för FN-sekretariatets avdelning för fredsbevarande insatser (DPKO), briefade rådet tillsammans med cheferna för poliskomponenterna i FN:s insatser i Haiti (MINUJUSTH), Mali (MINUSMA) och Darfur (UNAMID). Vid mötet antogs dessutom resolution 2382, som bland annat uppdrar åt generalsekreteraren att ta fram en ny rapport om FN:s polisverksamhet före slutet av år 2018. Resolutionen bygger vidare på säkerhetsrådets tidigare resolution 2185 från 2014. Sverige betonade i sitt anförande bland annat polisens viktiga roll i konfliktförebyggande samt skydd av civila.

Se Sveriges anförande (vid 49:58).

Läs FN:s egen sammanfattning av mötet.

Läs resolutionen.

På måndagen antog säkerhetsrådet slutligen ett ordförandeskapsuttalande om Myanmar. I uttalandet, som ursprungligen förelåg i form av ett resolutionsutkast, uppmanar säkerhetsrådet Myanmars regering att säkerställa ett slut på våldet, verka för ett säkert, frivilligt och värdigt flyktingåtervändande samt ge omedelbart tillträde för humanitära organisationer. Myanmars regering uppmanas också att implementera rekommendationerna från den s k Annan-kommissionen (Advisory Commission on Rakhine State), hantera grundorsaker till krisen och spänningar i samhället mellan olika grupper, samt verka för jämlika möjligheter till fullt medborgarskap. Generalsekreteraren ombeds beakta tillsättning av en särskild rådgivare för Myanmar, samt att inom trettio dagar informera säkerhetsrådet om utvecklingen i Rakhine.

Läs uttalandet i dess helhet.

Under tisdagen hölls den halvårsvisa debatten om situationen i Bosnien-Hercegovina, där den höge representanten Valentin Inzko briefade rådet. I samband med mötet antogs resolution 2384 som förlänger mandatet för EU-insatsen EUFOR Althea ytterligare ett år. Resolutionen kan läsas här. Sverige betonade i sitt inlägg att Västra Balkans EU-integrering förblev en tydlig prioritet för EU och framhöll därtill bland annat vikten av att överbrygga sociala och kulturella skillnader i Bosnien-Hercegovina, inte minst för barn och unga.

Se Sveriges anförande (vid 20:38).

Läs FN:s egen sammanfattning av mötet.

Under tisdagen hölls även det månatliga mötet om situationen i Syrien med fokus på användningen av kemiska vapen, denna gång i öppet format. Rådet briefades av Izumi Nakamitsu, chef för FN:s kontor för nedrustningsfrågor (ODA), samt Edmond Mulet, chef för den gemensamma undersökningsmekanismen (JIM). Till grund för mötet låg JIM:s rapport om kemvapenattackerna i Um-Housh i september 2016 och Khan Sheikhoun i april 2017. Ett tidigare försök att förlänga mandatet, som löper ut den 17 november, veterades i slutet av oktober (se veckobrev 43). Mulet presenterade JIM:s utredning av kemvapenattackerna och menade att bilden tydligt pekade på att den syriska regeringen bar ansvaret för sarinattacken i Khan Sheikhoun och ISIL/Daesh för senapsgasattacken in Um-Housh. JIM hade uppfyllt sitt mandat och det var nu säkerhetsrådets skyldighet att utkräva ansvar. Trots olika syn på JIM:s arbete uttryckte samtliga rådsmedlemmar stöd för en förlängning av JIM:s mandat; hur detta ska ske är dock föremål för fortsatt diskussion.

Se Sveriges anförande (vid 2:04:13).

Läs FN:s egen sammanfattning av mötet.

På tisdagen förlängde säkerhetsrådet också det folkrättsliga mandatet för insatserna mot sjöröveri längs Somalias kust genom antagande av resolution 2383. Resolutionen är en i huvudsak teknisk förlängning, och förlänger mandatet med ett år.

Läs resolutionen.

Under tisdagen enades rådet slutligen om ett ordförandeskapsuttalande om situationen i Demokratiska republiken Kongo, DRK. Förhandlingarna rörde bland annat utredningen av morden på två medlemmar ur sanktionskommitténs expertgrupp. Rådet konstaterar att det har granskat bestämmelserna i säkerhetsrådsresolution 2360 (se veckobrev 25) mot bakgrund av slutrapporten från expertgruppen och att inga ytterligare justeringar av de åtgärder som anges i resolution 2360 anses nödvändiga i nuläget. Rådet understryker samtidigt den kongolesiska regeringens ansvar att utreda morden, säkerställa ansvarsutkrävande samt samarbeta med FN.

Läs uttalandet i dess helhet.

Under onsdagen briefades säkerhetsrådet i öppet format av Internationella brottsmålsdomstolens (ICC) åklagare Fatou Bensouda om situationen i Libyen på basis av den senaste rapporten från åklagarens kontor. Libyen är en av två landssituationer som hänskjutits till ICC av säkerhetsrådet. Bensouda lyfte fram de framsteg som gjorts under 2017, däribland utfärdandet av arresteringsorder avseende al-Tuhamy och al-Werfalli, men noterade samtidigt utmaningar i form av bristande information och ansträngt resursläge. Det stora flertalet av medlemmarna i rådet uttryckte stöd för åklagarens arbete medan ett fåtal ställde sig mer kritiska.

Se Sveriges anförande (vid 1:06:35).

Läs FN:s egen sammanfattning av mötet.

Under eftermiddagen hölls konsultationer rörande sanktionskommittén för Somalia och Eritrea (751/1907), där kommitténs ordförande Kazakstan gav en uppdatering på basis av den senaste regelbundna kvartalsrapporten.

På svenskt initiativ hölls under onsdagen ett stängt extrainsatt möte om den humanitära situationen i Jemen. Chefen för FN:s kontor för humanitärt bistånd (OCHA), Lowcock, fokuserade på de humanitära konsekvenserna av den Saudiledda koalitionens blockad av landet och uppmanade till öppning av land-, sjö och luftvägar. Rådsmedlemmar utryckte stöd for Lowcock och instämde i hans djupa oro för den humanitära situationen. Lowcock och rådsmedlemmar fördömde även helgens robotattack mot Riyadh.

På torsdagen hölls val av nya domare till Internationella domstolen (ICJ) i både generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Efter fem röstomgångar i generalförsamlingen och fyra omgångar i säkerhetsrådet valdes Ronny Abraham (Frankrike), Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia), Antônio Augusto Cançado Trindade (Brasilien) och Nawaf Salam (Libanon) till domare i Internationella domstolen för perioden 2018-2027. Christopher Greenwood (Storbritannien) och Dalveer Bhandari (Indien) tävlar om den femte och sista lediga platsen och valet fortsätter måndagen den 13 november 2017.

Läs FN:s egen sammanfattning av mötet.