Tidiga insatser för asylsökande

Tiden i asylprocessen ska tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt. Regeringen har tillfört medel och infört en ny struktur för samordning av tidiga insatser som bland annat ger asylsökande möjlighet till kompetenskartläggning, ökad tillgång till kunskap om det svenska samhället och språkinsatser från dag ett. Det innebär en möjlighet till snabbare etablering för den som får ett uppehållstillstånd.

Foto: Folio

Tidiga insatser under asyltiden syftar till en bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet. Det är viktigt att tiden då den enskilde befinner sig i asylprocessen kan tas tillvara och användas på ett meningsfullt sätt, bland annat för att korta vägarna till en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

Artikel: Tidiga insatser för asylsökande

Artikel: Frågor och svar om tidiga insatser för asylsökande

Kompetenskartläggning för asylsökande

Kompetenskartläggning, det vill säga kartläggning av en persons utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet, redan under asyltiden är viktigt för en snabbare etablering. Arbetsförmedlingen har därför i uppdrag att erbjuda kompetenskartläggning för asylsökande och att verka för att asylsökande kvinnor och män får sin kompetens kartlagd. Vidare ska Arbetsförmedlingen verka för att asylsökande får kunskap om vilket stöd myndigheten kan erbjuda i samband med detta.

Artikel: Frågor och svar om tidiga insatser för asylsökande

Ökade resurser för samhällsinformation inom tidiga insatser

Information om hur det svenska samhället fungerar är avgörande för den som nyligen kommit till Sverige. Det är viktigt att asylsökande så snabbt som möjligt får information om de grundläggande principerna för det svenska systemet, om jämställdhet och om individens rättigheter och skyldigheter.

Civilsamhället är en viktig aktör för tidiga insatser men regeringen anser också att insatser i ökad utsträckning bör kunna ges via kommunerna. Regeringen avser därför att utöka kommunernas möjlighet att ta del av statsbidrag för tidiga insatser. På det sättet förväntas fler kunna delta i samhällsinformation redan under asyltiden. Dessutom ökar det förutsättningarna att uppnå en god tillgång till tidiga insatser över hela landet, exempelvis genom bättre tillgång till lokaler för aktiviteter.

Svenska från dag ett

Svenska från dag ett är en satsning för att ge asylsökande och personer med uppehållstillstånd som bor i Migrationsverkets anläggningsboenden möjlighet att stärka sina kunskaper i svenska och samtidigt få en grundläggande förståelse för, och inblick i, det svenska samhället. Ett viktigt syfte är också att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Artikel: Mer medel till Svenska från dag ett

Artikel: Stort intresse för Svenska från dag ett