Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Artikel från Justitiedepartementet

Asylreform, datalagring och passageraruppgifter på EU-möte

Publicerad

Dagordningen för decembermötet i rådet för rättsliga och inrikes frågor är lång och innehåller bland annat lägesrapporter om arbetet med hur EU:s asylsystem bör vara utformat i framtiden och hur passageraruppgifter behandlas. Ministrarna får också en rapport om arbetet med frågan om datalagring och om arbetet med att ansluta EU till Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

Morgan Johansson intervjuas av media
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson deltar i EU:s råd för rättsliga och inrikesfrågor 7-8 december i Bryssel. Bilden är från ett tidigare rådsmöte. Foto: EU-representationen

Reform av EU:s asylsystem

Inom EU pågår en reform av det europeiska gemensamma asylsystemet. EU-kommissionen föreslog under våren och sommaren 2016 att en rad direktiv och förordningar som reglerar hanteringen av asylansökningar inom EU samt regler om vidarebosättning skulle ses över. På mötet kommer ordförandeskapet att informera om hur förhandlingsarbetet med de olika förslagen fortskrider.

Bättre fungerande system för gränskontroll

EU-kommissionen har fått i uppgift att ta fram ett lagförslag om att olika system för personkontroll vid gränserna ska fungera bättre tillsammans. Vid mötet kommer EU-kommissionen att rapportera hur det går med arbetet med lagförslaget som vänts komma i december.

Uppgifter om flygpassagerare

I maj 2016 antogs det så kallade PNR-direktivet som reglerar hur och vilka uppgifter om flygpassagerare som ska samlas in och lagras. Direktivet ska vara genomfört i alla EU-länder senast den 25 maj 2018. På mötet kommer ministrarna att få en rapport om hur arbetet går i olika medlemsländer.

Terrorismbekämpning

Under hösten har en högnivågrupp med uppgift att ta fram rekommendationer för hur EU kan stärka och vidareutveckla arbetet mot radikalisering haft flera möten. På mötet kommer ministrarna att diskutera gruppens rekommendationer som bland annat handlar om stärkt samarbete och utbyte av goda erfarenheter mellan EU-länderna om arbetet mot radikalisering och hur man bäst identifierar och arbetar mot olika riskgrupper.

Ministrarna kommer även att diskutera hur olika myndigheter kan samarbeta bättre för att bekämpa terrorism.

Datalagring och kryptering

På mötet kommer ministrarna även att ge sin syn på den framtida inriktningen för arbetet med datalagring i ljuset av Tele2-domen.
Ministrarna kommer även få tillfälle att diskutera EU-kommissionens förslag till stöd för brottsbekämpande myndigheter när dessa konfronteras med kriminella som använder sig av krypterad kommunikation.

Strategiska riktlinjer för den rättsliga och inrikes politiken – halvtidsöversyn

I år är det dags för rådet att se över de strategiska riktlinjerna på områdena frihet, säkerhet och rättvisa. Riktlinjerna antogs av Europeiska rådet 2014. Översynen har gjorts i tre steg. Det första steget var en diskussion på ministerrådet 12–13 oktober om framsteg och vad som är kvar att göra. Steg två var ett seminarium för berörda aktörer. På mötet kommer ordförandeskapet att sammanfatta de övergripande principerna, till exempel betydelsen av att genomföra antagna beslut och vikten av samarbete över olika politikområden. Steg tre är återrapport till Europeiska rådet i december.

Utbyte av information om dömda tredjelandsmedborgare

Ministrarna ska också besluta om en allmän inriktning om ett förslag till förordning om utbyte av information i kriminalregister. Förslaget går i stort ut på att inkludera uppgifter om dömda tredjelandsmedborgare i det nuvarande systemet för att byta uppgifter ur kriminalregister, Ecris.

Frysning och förverkande av brottsliga tillgångar

På mötet ska ministrarna fatta beslut om en allmän inriktning om ett förslag om att frysa och förverka tillgångar som härrör från brott, allt för att göra det enklare att återbörda brottsliga tillgångar över gränserna.

Förenklad handläggning i tvister om barn

Ministrarna förväntas godkänna att kravet på verkställbarhetsförklaring i Bryssel-II:a-förordningen ska avskaffas i frågor om föräldraansvar. En förutsättning för avskaffandet är att kravet ersätts av andra rättssäkerhetsgarantier. Syftet med förslaget är att till barnets bästa underlätta handläggningen av tvister om barn.

Skuldsanering och rekonstruktion av företag

Som en del i arbetet med kapitalmarknadsunionen presenterade EU-kommissionen 2016 ett förslag till direktiv med harmoniserande regler om rekonstruktion av företag, skuldsanering för företagare och vissa åtgärder som syftar till att öka effektiviteten i nationella

insolvensförfaranden. Syftet är att bl.a. förbättra utsikterna för seriösa företagare att få en andra chans. Vid mötet kommer ministrarna att ge vägledning i vissa frågor om rekonstruktion och skuldsanering inför det fortsatta arbetet i rådsarbetsgruppen.

EU:s anslutning till Europakonventionen

I fördraget står det att EU ska ansluta sig till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och arbetet inleddes 2010. Det anslutningsavtal som presenterades 2014 ansåg inte EU-domstolen vara förenligt med unionsrätten. EU-kommissionen arbetar nu med att hitta lösningar på de problem EU-domstolen pekat på. Under mötet kommer ministrarna att få en lägesrapport om arbetet.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister Heléne Fritzon företräder Sverige i mötet 7-8 december. Mötet äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Kommenterad dagordning för mötet i RIF-rådet 7-8 december

Mer om mötet i RIF-rådet 7-8 december

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)