Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Artikel från Justitiedepartementet

Datalagring, asylsystem och kryptering på EU-möte

Publicerad

När justitie- och inrikesministrarna från alla EU-länder möttes i Bryssel 7–8 december behandlade de bland annat datalagring, frysning och förverkande av tillgångar och terrorismbekämpning.

Morgan Johansson
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister Heléne Fritzon deltog båda i mötet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor 7-8 december i Bryssel. Terroristbekämpning, datalagring och frysning av tillgångar i syfte att stärka brottsbekämpning var några av mötets frågor. Foto: EU-representationen

Reform av EU:s asylsystem

IEU pågår en reform av det europeiska gemensamma asylsystemet. EU-kommissionen föreslog 2016 att en rad direktiv och förordningar som reglerar hanteringen av asylansökningar inom EU samt regler om vidarebosättning skulle ses över. På mötet fick ministrarna information av ordförandeskapet om hur läget i förhandlingarna om förslagen.

eu-LISA – förvaltning av stora it-system

Rådet har enats om ett utkast till förordning om den Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system, eu-Lisa, inom området frihet, säkerhet och rättvisa. Förordningen ska stärka mandatet för eu-LISA, bland annat genom dess bidrag till utveckling av tekniska lösningar för att uppnå så kallad interoperabilitet.

Terrorismbekämpning

Ministrarna diskuterade radikalisering utifrån en rapport från EU-kommissionens expertgrupp på radikalisering. De diskuterade även hur myndigheter med ansvar för terrorismbekämpning kan samarbeta bättre.

Datalagring och kryptering

Ministrarna diskuterade även kryptering utifrån ett förslag som EU-kommissionen la fram i oktober. Syftet med förslaget är att stötta de brottsbekämpande myndigheterna i deras arbete mot kriminella som använder krypterad kommunikation. EU-kommissionen uppmanades att i mars 2018 rapportera om hur arbetet fortskrider.

Ministrarna diskuterade också datalagring och gav vägledning för framtida arbete på expertnivå.

Beslut om frysning och förverkande

Den 8 december antog justitieministrarna en allmän inriktning om en förordning om regler för ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande av tillgångar som härrör från brott. Syftet med de nya reglerna är att göra det enklare att återbörda brottsliga tillgångar över gränserna.

Informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister

Ministrarna enades också om en allmän inriktning om reformen av det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister, Ecris. Förslaget går i stort ut på att inkludera uppgifter om dömda tredjelandsmedborgare i det nuvarande systemet.

Enklare handläggning i tvister om barn

Ministrarna godkände att kravet på verkställbarhetsförklaring i Bryssel II-förordningen avskaffas i frågor om föräldraansvar. En förutsättning för avskaffandet är att kravet ersätts av andra rättssäkerhetsgarantier. Förslaget ska underlätta handläggningen av tvister om barn.

Skuldsanering och rekonstruktion av företag

Ministrarna diskuterade vissa frågor om rekonstruktion och skuldsanering för företagare och gav vägledning för fortsatt arbete på expertnivå.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon representerade Sverige.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 27 juli 2017 och den 20 januari 2019 var hon migrationsminister och biträdande justitieminister.

Mer om mötet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)