Innehållet publicerades under perioden

-

Ekonomisk stabilitet dominerar Ekofinrådet 5 december

Det är en diger dagordning med frågor av central vikt för EU:s ekonomiska samarbete som ligger på bordet då EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffas inom ramen för Ekofin 5 december. Finansiell stabilitet, åtgärder mot skatteundandraganden och den europeiska terminen för 2018 står i mötets fokus.

Magdalena Andersson
På årets sista möte i Ekofinrådet får finansiell stabilitet i EU stort utrymme. Rådet ska också besluta om förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner. Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på mötet i Ekofinrådet 5 december. Bilden är från en träff med journalister i samband med ett tidigare rådsmöte. Foto: EU-representationen

Europeisk insättningsgarantiförsäkring

Ministrarna kommer att få en lägesrapport om framstegen i förhandlingarna om en gemensam insättningsgarantiförsäkring. Försäkringen är det sista och tredje steget för att fullborda bankunionen.
EU-kommissionen presenterade 2015 ett förslag om en europeisk insättningsgarantiförsäkring för de nationella insättningsgarantierna i bankunionens medlemsländer. En del av försäkringslösningen innebär att en gemensam fond ska finansieras med bidrag från bankerna i bankunionens medlemsstater.

Sverige deltar inte i bankunionen.

Riktlinjer för bankpaketet

Ministrarna får en lägesrapport om arbetet inom ramen för det så kallade bankpaketet, det vill säga ändringar av tillsynsförordningen, krishanteringsdirektivet, kapitaltäckningsdirektivet och förordningen för bankunionens resolutionsmyndighet.

Nuvarande regelverk infördes i spåren av finanskrisen 2008 i syfte att stärka det finansiella systemets motståndskraft, minska risken för framtida kriser och kostnaderna för skattebetalarna vid finanskris.
Förra året presenterade EU-kommissionen ett paket med förslag på ändringar och kompletteringar av reglerna för kapitaltäckning och krishantering för banker. Förslagen gäller hela EU men är samtidigt en del av arbetet med bankunionen.

Regeringen är positiv till det fortsatta arbetet med att stärka det finansiella systemet i EU och upprätthålla finansiell stabilitet.

Dåliga lån

Ekofinrådet följer arbetet med att åtgärda mängden dåliga lån i den europeiska banksektorn och kommer att få en lägesuppdatering. Ekofin har tidigare antagit en handlingsplan med åtgärder bland annat för tillsyn och utvecklande av en andrahandsmarknad för dåliga lån.

Icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

I maj 2016 antog Ekofinrådet slutsatser om en extern strategi och åtgärder mot skatteundandraganden. Rådet har tidigare kommit överens om kriterier för en EU-förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet. Rådet förväntas nu fatta beslut om att upprätta förteckningen.

Regeringen står bakom förslaget om en gemensam EU-förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner.

Stabilitets- och tillväxtpakten

EU-kommissionen har utifrån sin höstprognos från den 9 november gjort nya bedömningar av de offentliga finanserna i EU:s medlemsstater. Mot bakgrund av bedömningarna kommer Ekofinrådet anta beslut inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten.

Regeringen anser att efterlevnad av reglerna i stabilitets- och tillväxtpakten är viktigt för att undvika ohållbara offentliga finanser. Regeringen välkomnar att Storbritannien nu kan lämna underskottsförfarandet och står bakom rekommendationen till Rumänien om att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att de ska leva upp till kraven inom paktens förebyggande del.

Den europeiska planeringsterminen 2018

EU-kommissionen ska presentera den årliga tillväxtöversikten och den årliga förvarningsrapporten. De ingår i den europeiska terminen som är ett samlat ramverk för samordningen av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, det vill säga Europa 2020, stabilitets- och tillväxtpakten och det makroekonomiska obalansförfarandet.

Detta blir det första tillfället för ministrarna att diskutera den europeiska terminen för 2018. EU-kommissionen kommer även presentera sitt förslag till rekommendation för den ekonomiska politiken i euroområdet som helhet.

Regeringen kan på ett övergripande plan ställa sig bakom de prioriteringar som EU-kommissionen föreslår för den ekonomiska politiken det kommande året, det vill säga fortsatt fokus på investeringar, genomförandet av strukturreformer och en ansvarsfull finanspolitik.

Momspaketet och förslag om en europeisk utvecklingsbank

EU-kommissionen väntas informera om ett förslag om administrativt samarbete på mervärdesskatteområdet.

Europeiska investeringsbanken, EIB, ska presentera ett förslag om att etablera en europeisk utvecklingsbank. Förslaget handlar om att separera EIB:s inom- och utomeuropeiska utlåning. Målet är att skapa en särskild fond för den utomeuropeiska utlåningen, det vill säga en global europeisk utvecklingsbank.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige vid mötet som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofin 5 december

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin