EU-beslut om digital medborgar- och företagarservice

När EU-ländernas ministrar för konkurrenskraftsfrågor träffades 30 november ställde de sig bakom förslaget om en gemensam digital portal. Frågan går nu vidare till förhandling med Europaparlamentet. EU:s förnyade industripolitiska strategi stod också på dagordningen.

Mikael Damberg
– Den digitala portalen kan bli ett viktigt verktyg för att främja handel och underlätta gränsöverskridande aktiviteter för både människor och företag, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg i samband med Konkurrenskraftsrådets möte 30 november i Bryssel. Foto: EU-representationen

En gemensam digital ingång

Konkurrenskraftsrådet fattade beslut om inriktningen på en kommande förordning för en gemensam digital portal. Portalen är en del i EU-kommissionens strategi för en digital inre marknad.

Den gemensamma digitala portalen syftar till att information för medborgare och företag om regler, rättigheter och krav som gäller på EU- och nationell nivå ska vara lättillgänglig. Det handlar om korrekt, lättåtkomlig och användbar information inom främst utbildning, socialförsäkringar, hälsa och att driva företag. Förslaget bygger på den så kallade engångsprincipen som innebär att medborgare och företag endast ska behöva tillhandahålla en handling en gång och att elektroniska dokument som utfärdas av ett medlemsland ska kunna användas av myndigheter i hela EU.

En ny industripolitisk strategi

Ministrarna antog rådslutsatser om att utveckla en industripolitisk strategi för EU med räckvidd bortom 2030. Strategin inkluderar mål på medellång och lång sikt samt en handlingsplan för att stärka och modernisera den inre marknadens industriella bas.

En rapport från ordförandeskapet låg till grund för diskussionen liksom kommissionens meddelande om EU:s industripolitik som presenterades tidigare i höst. Meddelandet innehåller en lägesrapport över åtgärder som är igång eller planeras på EU-nivå som har bäring på industriella frågor.

Information om flera frågor

Ministrarna informerades om läget i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet om omotiverad geoblockering. Det handlar om åtgärder för att förhindra diskriminering baserad på kundens nationalitet, bosättningsort eller etableringsort vid köp av varor och tjänster inom unionen.

Ministrarna informerades också om EU-kommissionens arbete med förslaget till en förordning om det europeiska försvarsindustriprogrammet, EDIDP.

Därtill gicks läget igenom för arbetet inom ramen för den digitala inre marknadsstrategin, DSM, som är planerad att slutföras i december 2018. Ett enhetligt patentsystem, handlingsplan för små och medelstora företag och EU-kommissionens upphandlingspaket ingår bland annat i marknadsstrategin.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg företrädde Sverige på Konkurrenskraftsrådets möte som ägde rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Konkurrenskraftsrådet 30 november

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)