Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Globala energiläget vittnar om stora paradigmskiften

Publicerad

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan var värd när Internationella energibyråns (IEA) exekutivdirektör Fatih Birol presenterade den årliga rapporten World Energy Outlook den 29 november. Ett par av årets fördjupningsämnen är energiförsörjning ur ett globalt perspektiv och relationen mellan energi, klimat, jämställdhet och hälsa.

Paneldeltagarna sitter på en scen vid ett bord.
Paneldeltagarna under seminariet. Från vänster: Anders Arvidsson från Sida, Emilio Guzman från H&M, Lena Neij från Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet, samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan, Fatih Birol från IEA, Gunilla Nilsson från Swedfund och moderator Anna Törner från Miljö- och energidepartementet. Foto: Nicole Dreher/Regeringskansliet

World Energy Outlook (WEO) 2017 innehåller statistik och analyser av energiläget i världen. Den övergripande slutsatsen i årets rapport är att energivärlden är mitt uppe i flera paradigmskiften.

På seminariet den 29 november i Stockholm välkomnade samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan Internationella energibyråns (IEA) exekutivdirektör Fatih Birol att presentera WEO 2017.

– Sverige var nyligen ordförande för IEA:s ministermöte i Paris. Även där var energiomställningen och hållbar energiförsörjning i fokus. World Energy Outlook ses världen över som referenspublikationen för det globala energiläget och används som diskussionsunderlag för att utveckla IEA:s framtida arbete, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Fyra paradigmskiften pågår på energiområdet

Rapporten belyser att världen just nu befinner sig i fyra stora paradigmskiften: den snabba spridningen och sjunkande kostnader för förnybar energiteknik, den ökade elektrifieringen, Kinas omställning till en tjänstebaserad ekonomi och en mer hållbar energimix, samt den fortsatt stora ökade utvinningen av gas och olja i USA. Dessa skiften kommer dessutom i en tid när gränsen mellan rollerna för energitillförsel, distribution och energianvändning luckras upp.

Den särskilda fördjupningsrapporten Energy Access Outlook 2017 – From Poverty to Prosperity fokuserar på den globala energiförsörjningen ur ett miljömässigt och social hållbart perspektiv. Analyserna visar att det finns möjlighet att ge alla tillgång till energi år 2030 utan att nettoutsläppen av koldioxid ökar. Rapporten visar också att matlagning genom renare bränslen, istället för till exempel vedeldning, blir viktigt framöver för att minska antalet förtida dödsfall. Utsläppen från traditionella bränslen vid matlagning är något som framförallt drabbar kvinnor och barn. Rapporten visar också att detta går att åstadkomma med relativt små ansträngningar från världens regeringar.

– Det krävs bara att IEA:s medlemsländer investerar 15 procent mer än de gör idag för att vi ska nå FN:s ambitiösa globala hållbarhetsmål för luft, klimat och universell tillgång till energi, säger IEA:s exekutivdirektör Fatih Birol.

Svenska aktörer tar vidare resultaten i det fortsatta arbetet

Under seminariet deltog Ibrahim Baylan och Faith Birol i ett panelsamtal tillsammans med Anders Arvidsson från Sida, Emilio Guzman från H&M, Lena Neij från Internationella miljöinstitutet (IIIEE) vid Lunds universitet och Gunilla Nilsson från Swedfund om resultaten från WEO 2017 och vad svenska aktörer kan göra i arbetet framåt. Digitalisering, ny teknik och den privata sektorns ledarskap beskrevs som viktiga förutsättningar för att nå energi- och klimatmålen på ett kostnadseffektivt sätt.

– Hållbar energi driver finansiell tillväxt framför allt i utvecklingsländerna. Mot bakgrund av behoven, men också möjligheterna, är långsiktiga investeringar från den privata sektorn oumbärliga för att uppfylla FN:s hållbarhetsmål om energi, säger Gunilla Nilsson, investerare på Swedfund.

Deltagarna i panelsamtalet enades också att det är viktigt att sprida goda exempel på lyckade insatser och samarbeten för att visa att det är både möjligt och ekonomiskt smart att nå ett hållbart energisystem.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Om International Energy Agency (IEA)

International Energy Agency (IEA) grundades 1974 och är ett fristående organ inom OECD. Organisationen har idag fyra fokusområden: försörjningstrygghet, ekonomisk utveckling, miljömedvetenhet och fördjupat samarbete globalt. IEA:s kärnkompetens anses ligga i datainsamling och statistik, marknads- och policyanalys, energikrisberedskap, forsknings- och tekniksamarbete samt stöd till omställning av energisystemen. IEA har 29 medlemsländer och drivs genom ett sekretariat med knappt 250 medarbetare, sedan starten lokaliserat i Paris.

World Energy Outlook är IEA:s främsta årliga publikation.