Sven-Erik Bucht har entledigats, landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Näringsdepartementet

Historisk satsning på svensk livsmedelsexport

Publicerad

Under 2018 satsar regeringen sammanlagt 48 miljoner kronor på att stärka den svenska livsmedelsexporten. Satsningarna är en viktig del av livsmedelsstrategin och ska bidra till en ökad hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Exportsatsningen består av totalt elva insatser som på olika sätt ska bidra till att svenska livsmedelsföretag hittar ut och stärker sin position på exportmarknaden.

– Med den här satsningen höjer regeringen ambitionen rejält, det är den största satsningen någonsin på svensk livsmedelsexport. Genom att öka exporten får svenska livsmedelsföretag en stabilare grund att stå på. Det gynnar företagen och jobben, som framför allt finns på svensk landsbygd, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Exportsatsningar under 2018:

Stationering av livsmedelsexportansvariga på potentiella tillväxtmarknader (7 miljoner kronor)

Business Sweden får i uppdrag att anställa livsmedelsexportansvariga på tre prioriterade marknader. De marknaderna är Nordamerika (USA och Kanada) och Japan och Sydkorea och Sydostasien ). Syftet är att skapa fler exporterande livsmedelsföretag och att bidra till att skapa rätt nätverk och kunskap för att kunna exportera. Tjänsterna ska bland annat bidra till att svenska företag kan etablera en kontakt på den specifika marknaden och att svenska företag finner nya exportmöjligheter.

Regionalt exportprogram för livsmedelsföretag (5, 5 miljoner kronor)

Business Sweden får i uppdrag att inrätta och genomföra ett livsmedelsprogram inom den befintliga regionala exportrådgivningen. Programmet ska vara riktat och utformat mot livsmedelsföretag och deras behov och ska innehålla särskilt utformade stödtjänster för företag med stor exportpotential.

En analys av exportpotentialen hos olika livsmedelskategorier (1,5 miljoner kronor)

Business Sweden får i uppdrag att i samverkan med branschorganisationer och företag, genomföra en analys av olika livsmedels exportpotential och hur den potentialen skulle kunna se ut om fem och tio år. Denna analys ska sedan ligga till grund för inriktningen av det statliga livsmedelsfrämjandet.

Satsning på export av ekologiska livsmedel (10 miljoner kronor)

Business Sweden får i uppdrag att ta fram en strategi och ett operativt program för export av ekologiska livsmedel. Strategin ska innehålla prioriteringar och aktiviteter på både kort och lång sikt för att stärka den svenska exporten av ekologiska livsmedel. Positiva effekter av en ökad export av ekologiska livsmedel kan exempelvis bli att jordbruksföretag får en jämnare efterfrågan på produkter och att fler företag vågar satsa och utveckla sin verksamhet.

Stöd vid anläggningsgodkännande (3 miljoner kronor)

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får i uppgift att underlätta för export av livsmedel och jordbruksvaror genom att finansiera den verksamhet som innebär att svenska anläggningar blir godkända för export till tredje land. Tidigare har myndigheterna fakturerat företag för det arbete som de gör vid inspektioner av anläggningar, den avgiften tas nu bort. Ett viktigt syfte med insatsen är att få fler företag att få sin produktionsanläggning godkänd för export till ett land där myndigheterna har arbetat fram ett exportprotokoll så att fler små- och medelstora företag kan komma ut på exportmarknaden.

Lantbruksråd i Peking

2015 tillsatte regeringen också ett skogs- och lantbruksråd i Kina. Det är en viktig roll för att få tillgång till den kinesiska marknaden. Livsmedelsexporten till Kina har ökat sedan lantbruksrådet kom på plats.

Exportprogram med särskilt fokus på små och medelstora företag (Årlig satsning 2017-2019 om 10 mkr, 11mkr, 10 mkr)

Livsmedelsindustrin har en stor potential att öka sin export och fler livsmedelsföretag kan börja exportera. För att ytterligare stötta företag som vill exportera sina produkter förstärker därför regeringen det exportprogram som idag sköts av Business Sweden. Exportprogrammet ska också lägga större vikt vid branschsamverkan och initiativ och samverkan med regionala aktörer och andra industrigrenar, för att på så sätt underlätta för svenska företags export. Uppdraget löper på tre år och får totalt 31 miljoner kronor för genomförandet.

Medel till Jordbruksverket och Livsmedelsverket för att underlätta export av livsmedel och jordbruksvaror (10 miljoner)

Livsmedelsverket och Jordbruksverket har ett uppdrag från regeringen att underlätta export av livsmedel och jordbruksvaror. Myndigheternas främsta uppgift är att öppna nya exportmarknader och att se till att de som öppnats fungerar problemfritt. I praktiken innebär det att handlägga ärenden om godkännande för export till nya marknader och att arbeta med att vårda och underhålla befintlig export.

Samverkansforum - för att öka livsmedelsföretagens tillträde till marknader utanför EU

Livsmedelsverket ska, efter samråd med Jordbruksverket, inrätta och ta huvudansvar för ett Samverkansforum för utveckling av myndighetsarbetet med att öka livsmedelssektorns tillträde till marknader i länder utanför EU. Fokus ligger på arbetet med land- och anläggningsgodkännanden och uppdraget ska finansieras inom myndighetens ram.

Nationell exportsamordnare

Sverige ska öka sin livsmedelsexport och regeringen har därför stärkt arbetet, genom att tillsätta en nationell exportsamordnare som ska arbeta för att fler livsmedelsföretag kommer ut på export. Artikel: Exportsamordnare för en ökad svensk livsmedelsexport

Team Sweden Livsmedel

I september i år lanserades Team Sweden Livsmedel. Team Sweden Livsmedel är en plattform och samverkansforum där företag, myndigheter och aktörer inblandade i livsmedelsexport kan arbeta för att utveckla och öka den svenska livsmedelsexporten. Inom ramen för regeringens exportstrategi som lanserades 2015 uttryckte många svenska företag att samordningen av statens stöd vad gäller export- och internationaliseringsfrågor behöver förbättras.