Jordbrukspolitiken efter 2020 och fiske i Atlanten och Nordsjön

På jordbruk- och fiskerådets möte 11-12 december fattade EU-ländernas jordbruks- och fiskeministrar beslut om fiskekvoter för 2018. I överenskommelsen ingår bland annat en begränsning av ålfisket i Östersjön. Rådet diskuterade också inriktningen på EU:s jordbrukspolitik efter 2020.

Sven-Erik Bucht
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltog när EU-ländernas jordbruks- och fiskeriministrar träffades i Bryssel 11-12 december för att bland annat se över inriktningen på EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020. Foto: Sveriges EU-representation

Beslut om nästa års kvoter

Efter två dagars förhandlingar enades ministrarna om fiskekvoterna under 2018 för EU:s vatten i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Atlanten och Medelhavet.

Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för bland annat sill, torsk, kolja, gråsej, äkta tunga, havskräfta och räka.

Överenskommelsen innebär också en så kallad säsongsstängning för fiske av blankål under en valfri period på tre sammanhängande månader mellan september och januari. Regeringen hade gärna sett ett förbud av ålfiske, inklusive glasål, under 2018 för att både säkerställa artens framtid och fiskets kultur och tradition. Inga begränsande åtgärder för 2018 omfattar glasål.

- Tyvärr var det svårt att få gehör fullt ut för den svenska ståndpunkten för ål. Men jag är nöjd med att vi uppfyller målen om maximal hållbar avkastning för så många av de svenska kvoterna, sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht efter mötet.

Resultatet av förhandlingarna innebär ytterligare steg framåt för att uppnå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om fiske enligt maximal hållbar avkastning. Besluten är baserade på vetenskaplig rådgivning från internationella havsforskningsrådet.

Rapportering från tongivande konferenser om fiske

Ministrarna fick en återrapportering om resultaten av en konferens i Tallinn i oktober om den europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF.

Ministrarna fick också information från Spanien om den så kallade landningsskyldighetens genomförande. Det handlar om arbetet med att finna lösningar på problemet med att arter vars kvot är uppnådd fiskas med andra arter.

EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2020

Vid rådsmötet presenterade EU-kommissionen meddelandet Framtiden för livsmedel och jordbruk. Meddelandet lägger en grund för det kommande förslaget om den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020. EU-kommissionen lyfte bland annat fram ambitionen med att öka medlemsstaternas ansvar för utformningen av politiken och att detta inte kommer att äventyra gemensamma mål eller tillåta en snedvridning av konkurrensen. EU-kommissionen framhöll också vikten av att jordbruket bidrar till att nå miljö- och klimatmålen. Presentationen följdes av en diskussion.

Information om arbete med flera jordbruksfrågor

EU-kommissionen informerade om konferensen "Modern Biotechnologies in Agriculture - Paving the way for responsible innovation" som hölls i september. EU-kommissionen betonade vikten av att innovationer tas till vara och används i jordbruket och att ministrarna driver frågan vidare i sina respektive länder.

Ministrarna fick en återrapportering om en konferens om bekämpning av afrikansk svinpest. I den diskussion som följde framfördes förslag på insatser för att utrota sjukdomen. Behovet av samarbete, att få fram ett vaccin och information till allmänheten betonades.

Slovakien uppmanade EU-kommissionen att presentera förslag om åtgärder i syfte att bekämpa otillbörliga affärsmetoder. EU-kommissionen bekräftade att ett förslag i syfte att förbättra livsmedelskedjans funktionssätt kommer att läggas fram i april 2018.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet i Agrifish-rådet 11-12 december

Mer om arbetet i EU:s jordbruk- och fiskeråd (Agrifish)