Krafttag mot skattefusk och aggressiv skatteplanering

EU-ländernas finans- och ekonomiministrar hanterade en bredd av frågor av stor vikt för det ekonomiska samarbetet när de träffades inom ramen för Ekofinrådet 5 december. Flera av frågorna handlade om EU-ländernas finansiella stabilitet. Ministrarna gick också vidare i kampen mot skatteundandragande, nu i form av en lista över så kallade icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.

Magdalena Andersson
När EU:s finans- och ekonomiministrar träffades 5 december fattades beslut om att lista ett antal länder som inte är villiga att samarbete i skattefrågor. - Det här är ett viktigt steg i arbetet med att bekämpa skattefusk och aggressiv skatteplanering, underströk finansminister Magalena Andersson efter mötet. Foto: Sveriges EU-representation

Icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Att bekämpa skatteundandragande är ett av Ekofinrådets viktigaste samarbetsområden. På mötet 5 december gick rådet vidare i arbetet genom att lista jurisdiktioner som avstår från att samarbeta på skatteområdet.

- Det här är ett viktigt steg i arbetet med att bekämpa skattefusk och aggressiv skatteplanering. Vi vill naturligtvis ha transparens och öppenhet som gör att det inte är möjligt att tillämpa den här typen av skatteregim, sa finansminister Magdalena Andersson i samband med mötet.

På den lista som Ekofinrådet antog finns för närvarande 17 länder.

- Syftet är givetvis att listan ska bli kortare och vi har under arbetet med listan sett att flera länder har lovat förändringar, underströk Magdalena Andersson vidare.

Listan kommer att ses över löpande under kommande rådsmöten.

Finansmarknadens stabilitet

EU-kommissionen presenterade 2015 ett förslag om en europeisk insättningsgarantiförsäkring för de nationella insättningarna i bankunionens medlemsländer. Ordförandeskapet gav ministrarna en lägesrapport om förhandlingarna. Försäkringen är det sista och tredje steget för att fullborda bankunionen. Sverige deltar inte i bankunionen.

Ordförandeskapet informerade också ministrarna om läget i förhandlingarna om det så kallade bankpaketet. Det innehåller fyra regelverk: tillsynsförordningen, krishanteringsdirektivet, kapitaltäckningsdirektivet och förordningen för bankunionens resolutionsmyndighet.

Regelverken infördes i spåren av finanskrisen 2008 i syfte att stärka det finansiella systemets motståndskraft, minska risken för framtida kriser och kostnaderna för skattebetalarna vid finanskris.
Ändringsförslagen är en del av arbetet med bankunionen men gäller hela EU.

EU-kommissionen informerade också om arbetet med att åtgärda mängden dåliga lån i den europeiska banksektorn. Arbetet sker enligt en handlingsplan med åtgärder bland annat för tillsyn och utvecklande av en andrahandsmarknad för dåliga lån.

Stabilitets- och tillväxtpakten

EU-kommissionen har utifrån sin höstprognos från den 9 november gjort nya bedömningar av de offentliga finanserna i EU:s medlemsstater. Mot bakgrund av dessa fattade Ekofinrådet beslut om att avsluta underskottsförfarandet för Storbritannien och att rekommendera Rumänien att vidta åtgärder för att landets offentliga finanser ska leva upp till de krav som stabilitets- och tillväxtpakten ställer.

Den europeiska planeringsterminen 2018

EU-kommissionen presenterade den årliga tillväxtöversikten, den årliga förvarningsrapporten och sitt förslag till rekommendation för den ekonomiska politiken i euroområdet som helhet. De ingår i den europeiska terminen som är ett samlat ramverk för samordningen av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi. Efter denna inledande presentation kommer den europeiska terminen återigen att komma upp på Ekofinrådets januarimöte.

Momspaketet och förslag om en europeisk utvecklingsbank
EU-kommissionen informerade om ett förslag om administrativt samarbete på mervärdesskatteområdet.

Europeiska investeringsbanken, EIB, presenterade ett förslag om att göra förändringar i hur de arbetar med utlåning utanför Europa. Denna utlåning utgör ungefär tio procent av EIB:s verksamhet. Idén är i ett tidigt skede, men förslaget handlar om att på sikt skapa en särskild fond för den utomeuropeiska utlåningen.

Mötet ägde rum i Bryssel.

Listan över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner 

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Mer om Ekofin 5 december