Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Socialdepartementet

Långsiktighet i ANDT-arbetet

Publicerad

I regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) från 2016 tar regeringen ytterligare steg för att öka aktiviteten inom området. Målet är att nå ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Folkhälsominister Annika Strandhäll, ansvarig minister för ANDT-politiken berättar om strategin och vikten av att arbeta med ANDT frågorna. Filmen har använts av länsstyrelserna i utbildningssammanhang.

En samlad strategi som vilar på solidarisk grund

Sveriges regering beslutade i februari 2016 om en ny samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) för 2016–2020. I strategin tar regeringen nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området. ANDT är ett av elva målområden i den nationella folkhälsopolitiken som har som övergripande mål "att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". 

Den svenska ANDT-politiken omfattar både lagliga (alkohol och tobak) och olagliga (narkotika och dopningspreparat) substanser. Det innebär att förutsättningar skiljer sig åt, men en gemensam utgångspunkt i ANDT-politiken är rätten för var och en att ha bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. Detta anges också i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Förutsättningar till en god hälsa

ANDT-politiken är också en del av den svenska välfärden och vilar på en solidarisk grund. Det innebär att inskränkningar i den personliga friheten kan accepteras till skydd för folkhälsan, vilket till exempel uttrycks i ett starkt stöd för det svenska alkoholmonopolet, åldersgränser för köp av alkohol och tobak liksom kriminalisering av narkotika och dopning.

För att alla ska ha förutsättningar till en god hälsa måste de generella insatserna kompletteras med riktade insatser till personer som lever i en socialt utsatt situation till följd av missbruk eller beroende.

Jämlikhet och jämställdhet genomsyrar arbetet

Strategin bygger vidare på den tidigare strategin för åren 2011–2015 genom att ta tillvara de erfarenheter och den kunskap som kommit fram under den perioden. Den nya strategin har ett tydligare jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv jämfört med föregående strategi. Även barn- och ungdomsperspektivet är tydligare. Alla perspektiven måste genomsyra ANDT-arbetet på samhällets samtliga nivåer om ANDT-arbetet ska få genomslag.

Mål och insatsområden

Det finns sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet. För varje mål finns insatsområden som regeringen bedömer vara mest angelägna för att styra utvecklingen mot uppsatta mål.

  1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
  2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
  3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
  4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
  5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
  6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

Det praktiska genomförandet 

Sverige har en decentraliserad styrning. Det innebär att det finns tre politiska nivåer som alla arbetar med frågor som rör ANDT.

Den lokala nivån består av 290 kommuner. Kommunerna ska enligt den svenska socialtjänstlagen förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Det gäller i synnerhet bland barn och unga. Kommunerna ska också erbjuda insatser till personer med missbruk eller beroende.

Den regionala nivån består av 21 landsting eller regioner som ansvarar för hälso- och sjukvården. Landstingen ska dels arbeta förebyggande, dels uppmärksamma och erbjuda vård och behandling till personer med missbruk eller beroende.

Kommunerna och landstingen är skyldiga att ingå överenskommelser om samverkan vid insatser till personer med missbruk eller beroende. Överenskommelsen ska ange vem som ska göra vad.

Statliga myndigheter stödjer de lokala och regionala myndigheterna

På statlig nivå finns ett antal nationella myndigheter som på olika sätt bidrar till att genomföra ANDT-politiken. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen är centrala myndigheter som genom sin expertkunskap stödjer de som arbetar inom området lokalt och regionalt.

Folkhälsomyndigheten ansvarar också för att följa upp folkhälsopolitiken och ANDT-strategin. I den nya strategin får myndigheten en starkare och tydligare roll i att stödja genomförandet av ANDT-strategin.
Staten har också en regional organisation som består av 21 länsstyrelser. De samordnar och stödjer genomförandet av ANDT-strategin i respektive län genom att väga samman nationell kunskap med lokala och regionala förutsättningar.