Ministermöte om europeiskt rymdsamarbete och forskning

EU-ländernas ministrar för forskning inklusive rymdfrågor träffades 1 december i Bryssel inom ramen för EU:s ministerråd för konkurrenskraft. Ministrarna antog slutsatser om Copernicus och diskuterade framtiden för EU:s olika rymdprogram. De antog också slutsatser för om ramprogrammet för forskning och innovation.

Karin Röding
Statssekreterare Karin Röding företrädde Sverige på mötet i EU:s ministerråd för konkurrenskraft 1 december. Mötet handlade om EU:s forsknings- och rymdsamarbete. Bland annat fattade rådet beslut om det kommande ramprogrammet för forskning som startar 2021. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Halvtidsutvärdering av Copernicus

Ministrarna ställde sig bakom slutsatser om halvtidsöversynen av jordobservationsprogrammet Copernicus. Där framgår att Copernicus utvecklats till att bli världens största leverantör av jordobservationsdata. Bakom framgången står bland annat en policy om fri, full och öppen tillgång till data. Avgörande för framtiden är ansträngningarna att utvidga efterfrågan till nya områden och till den privata sektorn. Rymddata har stor potential som grund för nya tillämpningar och tjänster.

EU:s rymdprogram

Det estniska ordförandeskapet tog initiativ till en diskussion på mötet 1 december om framtiden för den Europeiska unionens rymdprogram.

Regeringen anser den europeiska rymdstrategin från 2016 bör vara vägledande för programmet. Driftsättningen och utvecklingen av jordobservationsprogrammet Copernicus och positioneringssystemet Galileo bör prioriteras liksom övervakningsprogrammet för rymdskrot,  SST. Vidare anser regeringen att utvecklingen ger tillgång till data för applikationer och tjänster för ökad samhällsnytta, ökad europeisk konkurrenskraft och förutsättningar att hålla toppnivå inom forskning, innovation och teknologi.

Horisont 2020 och det kommande ramprogrammet

Ministrarna antog rådslutsatser om utvärderingen av ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020, med sikte på nästa ramprogram med start 2021 som blir det nionde programmet i ordningen. EU-kommissionen presenterade utvärderingen i maj 2017.

Vid mötet handlade diskussionen framför allt om behovet av att mycket tydligare koppla forskningen inom det nionde ramprogrammet till att söka lösningar på globala samhällsutmaningar genom mer målinriktade insatser, så kallade missions

Karin Röding, statssekreterare vid utbildningsdepartementet företrädde Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Estniska ordförandeskapet

Mer om mötet om forskning och rymdsamarbete 1 december

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)