Ny förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga

Regeringen beslutade den 7 december om en ny förordning om medinflytande för totalförsvarspliktiga. Den nya förordningen syftar till att förenkla och modernisera den nuvarande regleringen för att åstadkomma ett ändamålsenligt system, tillämpligt oberoende av förändringar av antalet totalförsvarspliktiga.

Den nya förordningen bygger i stort sett på den nu gällande förordningen men har moderniserats och förenklats. En gemensam kongress med ombud för de totalförsvarspliktiga ersätter de tidigare Värnplikts- respektive Civilpliktskongresserna. På kongressen ska en grupp av fem ledamöter väljas att företräda de totalförsvarspliktiga. Denna grupp ersätter Värnpliktsrådet och Civilpliktsrådet.

Den nya förordningen reglerar inte vilka konferenser som ska anordnas eller att Försvarsmakten ska ge ut en tidning. Ersättningen för de ledamöter som utses att företräda de totalförsvarspliktiga höjs, som en följd av att ersättningen för totalförsvarspliktiga har höjts.
Den nuvarande förordningen (1995:808) om medinflytande för totalförsvarspliktiga är från 1995.

Den nya förordningen träder i kraft den 12 januari 2018.