Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Överenskommelse om EU:s framtida energipolitik inom räckhåll

Publicerad

På årets sista rådsmöte i Bryssel 18 december kommer EU:s energiministrar att diskutera ett antal lagförslag inom paketet för ren energi. Det är ett omfattande paket som handlar om energieffektivisering, förnybar energi och EU:s framtida gemensamma elmarknad. Målet är att komma överens i alla dessa frågor för att sedan kunna inleda förhandlingar med Europaparlamentet.

Baylan
Energiminister Ibrahim Baylan tillsammans med kommissionär Maros Sefcovic, ansvarig för EU:s energiunion. Bild från tidigare rådsmöte. Foto: Europeiska unionens råd.

Styrning av energiunionen

Förslaget till förordning för ett styrningssystem för energiunionen skapar ett ramverk som ska se till att EU uppfyller målsättningarna i energiunionen. Det handlar framför allt om hur medlemsstaterna ska rapportera och följa upp sina åtgärder för att nå 2030-målen för klimat och energi samt målsättningarna i Parisavtalet.

Regeringen ställer sig bakom ordförandeskapets förslag. På mötet kommer regeringen att verka för en förordning som gör att EU når sina mål och att alla medlemsstater bidrar till detta.

Energi från förnybara energikällor

Enligt förslaget till reviderat direktiv om främjande av energi från förnybara energikällor ska medlemsstaterna gemensamt se till att EU-målet om minst 27 % förnybar energi till 2030 uppnås. Det ska enligt förslaget ske genom bland annat stödsystem för förnybar elproduktion, förnybar energi i transportsektorn samt sektorn för värme och kyla.

Regeringen stödjer ordförandeskapets förslag och välkomnar de förbättringar som har uppnåtts under förhandlingarna i rådet när det gäller hållbarhetskriterier för bioenergi, öppning av nationella stödsystem till andra medlemsländer och ramverket för förnybar energi i transportsektorn. Regeringen kommer vid mötet dock att verka för en högre ambitionsnivå inom transportsektorn, särskilt för avancerade biodrivmedel.

EU:s inre marknad för el

På dagordningen står också revideringar av elmarknadsdirektivet och elhandelsförordningen. Syftet med förslagen är att uppnå målen i energiunionen genom att anpassa elmarknaden till den pågående omställningen mot mer förnybar energi, mer aktiva kunder, ökad integration och beroenden mellan EU-ländernas elsystem.

Regeringen verkar för en marknadsinriktad utveckling mot korrekta prissignaler utan prisreglering förutom när det verkligen är motiverat. Regeringen anser att ordförandeskapets kompromissförslag ger stöd åt övergången till mer effektiva, flexibla och dynamiska marknader men avser att verka för en högre ambitionsnivå i vissa delar.

Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan representerar Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Under perioden 21 januari 2021 och den 30 november 2021 var han näringsminister.

Under perioden 25 maj 2016 till den 21 januari 2019 var han samordnings- och energiminister.

Mer om arbetet i EU:s råd för transport, telekommunikation och energi (TTE)