Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Regnér har entledigats, Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-
Artikel från Socialdepartementet

Positiv utveckling – men behov av långsiktig förändring i social barn- och ungdomsvård

Publicerad

Situationen i den sociala barn- och ungdomsvården går åt rätt håll. Det sker en positiv utveckling och personalsituationen börjar stabiliseras. Men det behövs fortsatta krafttag både lokalt och nationellt. Det är några av de iakttagelser regeringens nationella samordnare Cecilia Grefve gör i den slutrapport hon den 15 december lämnade till statsrådet Åsa Regnér. Samordnarens huvudförslag är en reform för att på lång sikt förändra den sociala barn- och ungdomsvården.

överlämning av rapport
Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, överlämnar sin rapport till statsrådet Åsa Regnér. Fr. v. Karin Kvist Kullberg, Pia Tham, Åsa Regnér, Cecilia Grefve och Inger Kyösti. Foto: Mats Bäckelin/ Regeringskansliet

– Jag är väldigt glad över samarbetet med den nationella samordnaren och det utvecklingsarbete som pågår i kommunerna. Den sociala barn- och ungdomsvården, som varit eftersatt under många år, har verkligen förts upp på den politiska agendan både lokalt och nationellt. Nu är det viktigt att utvecklingsarbetet fortsätter, bland annat genom de nio beslut regeringen har fattat med utgångspunkt från förslag samordnaren har lämnat under uppdraget och den förstärkning om femhundra miljoner kronor om året regeringen gör för den sociala barn- och ungdomsvården. Vi kommer också analysera de förslag Cecilia Grefve lämnat i slutrapporten, säger Åsa Regnér.

Stimulans och inspiration för utveckling på bästa sätt

Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, har sedan november 2014 drivit på utvecklingen så att barn och unga ska få den hjälp och det stöd de behöver. Under de tre år uppdraget pågått har Cecilia Grefve stöttat kommunerna i deras uppdrag att skapa en trygg och säker vård inom den sociala barn- och ungdomsvården. Den nationella samordnaren har stimulerat och inspirerat socialtjänsten att utveckla verksamheter på bästa sätt och möta de utmaningar som finns.

– Det har varit ett utåtriktat uppdrag med besök i femtio kommuner vid två olika tillfällen och med dialoger med andra viktiga aktörer så som barn, unga och vårdnadshavare, barnrättsorganisationer, myndigheter, forskare, fackliga företrädare och privata vårdgivare, säger Cecilia Grefve.

Barnets och ungdomens reform för en hållbar framtid

Cecilia Grefves huvudsakliga förslag är Barnets och ungdomens reform – förslag för en hållbar framtid. Reformförslaget ska leda till en långsiktig förändring inom den sociala barn- och ungdomsvården.

– Det finns ett uppenbart behov av att belysa den sociala barn- och ungdomsvården över de lagstiftningsområde som berör barn och unga så att verksamheterna blir mer sammanhållna för dem de är till för. Belysningen bör ske genom tvärkunskap så att man dels ser på lagstiftning om barn och unga, dels tittar på gränserna mellan olika verksamheters huvudmannaskap i syfte att göra det enklare för barn, unga och deras familjer att få den hjälp de behöver, säger Cecilia Grefve.

Cecilia Grefve föreslår att reformen organiseras genom en tvärsammansatt kommitté med företrädare från olika verksamhets- och lagstiftningsområden. Barn, unga och deras familjer ska ingå tillsammans med företrädare ifrån nationell, regional och kommunal nivå. Den tvärprofessionella representationen ska vara bred.  Företrädare från universitet och högskolor ska medverka så att även utbildningsfrågorna hanteras inom reformen. Kommittén ska titta på de mellanrum som föreligger mellan olika lagar och verksamheter och som gör att barn, ungdomar och familjer riskerar att hamna mellan stolarna.

Oberoende utvärdering av barns behov i centrum

Utöver reformförslaget har den nationella samordnaren presenterat ytterligare förslag.

För at särskilt säkerställa att barn är delaktiga i den sociala barn och ungdomsvården föreslår Cecilia Grefve en oberoende utvärdering av dokumentationssystemet Barns behov i centrum (BBIC). Frågor att fördjupa sig i förslås bland annat vara om barns och ungas ställning stärkts genom Socialtjänstlagen, Lagen om vård av unga och FN:s barnkonvention och om samarbetet mellan familj, vårdgivare och professionella har förbättrats.

Förstärkning av regeringsbeslutet om Tidiga och samordnade insatser

Under uppdragets gång har regeringen tidigare beslutat i enlighet med tio förslag som den nationella samordnaren redan lämnat. Cecilia Grefve föreslår nu att ett av de förslag som regeringen redan beslutat – Tidiga och samordnade insatser – förstärks så att även förskolan omfattas i arbetet.