Regeringens samlade åtgärder mot sexuellt våld och trakasserier

Ett av regeringens jämställdhetspolitiska delmål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Med anledning av #metoo listas nedan exempel på genomförda och kommande åtgärder för att motverka sexuellt våld, trakasserier och kränkningar.

Illustration: Annika Carlsson

Regeringens arbete handlar om förebyggande insatser, starkare skydd och stöd, effektivare brottsbekämpning, satsningar inom arbetsmiljöområdet och kunskapshöjande åtgärder.

Artikel: Me too - vad händer nu? (Film från seminarium 8 mars)

Samlingsartikel: Regeringen agerar mot sexuellt våld och trakasserier

Artikel: Möten med myndigheter och arbetsmarknadens parter om sexuellt våld och trakasserier

Arbete på en övergripande nivå

• Den 1 januari 2017 började den tioåriga nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel, att gälla. Strategin, som innehåller ett åtgärdspaket, ska vägleda statens styrning på området och är särskilt inriktad på att utveckla det våldsförebyggande arbetet. Sammantaget avsätter regeringen omkring 1,3 miljarder kronor för insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor 2017–2020.

Informationsmaterial: En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

• I januari 2018 inrättas Jämställdhetsmyndigheten. Myndigheten ska arbeta med uppföljning, analys, samordning, kunskap och stöd för att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Ett av delmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Skrivelse: Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid

Starkare skydd och stöd

• Regeringen föreslår lagändringar i syfte att tydliggöra att varje människa har en ovillkorlig rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Förslaget har i december 2017 lämnats till Lagrådet och under första kvartalet 2018 kommer en proposition att lämnas till riksdagen. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2018.

Brottsoffermyndigheten kommer att få resurser för att genomföra informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet.

Pressmeddelande: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Faktablad: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

Lagrådsremiss: En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

• Lagen om särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden, s.k. visselblåsarlagen, som trädde i kraft den 1 januari 2017 kan vara tillämplig i situationer då en arbetsgivare vidtar repressalier mot en arbetstagare för att den rapporterat till en myndighet eller media om sexuella trakasserier.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår starkare skydd för visselblåsare

• I propositionen Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten föreslog regeringen att skyddet mot hot och kränkningar stärks och moderniseras. Huvuddelen träder i kraft den 1 januari 2018.

Proposition: Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

• Vid årsskiftet 2016/17 skärptes lagstiftningen för att motverka diskriminering på arbetsplatser.

Proposition: Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter

• Frågan om ett bättre skydd mot diskriminering och kränkningar i skolan (utifrån SOU 2016:87) bereds inom Regeringskansliet.

Statlig Offentlig Utredning: Bättre skydd mot diskriminering

Effektivare brottsbekämpning och förebyggande arbete

• Regeringen genomför en historisk satsning genom tillskott till Polismyndigheten på drygt 9,8 miljarder kronor under perioden 2017–2020. Genom uppdrag i polisens och Åklagarmyndighetens regleringsbrev följer regeringen hur myndigheterna arbetar med att utveckla arbetsmetoderna vid utredning av våldtäkt och andra sexualbrott.

Pressmeddelande: Historisk satsning på polisen

• Regeringen har en överenskommelse 2017 med SKL att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. 

Överenskommelser och avtal: Överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor 2017

  • Universitet och högskolor får i uppdrag att lyfta och synliggöra sitt förebyggande arbete för att motverka sexuella trakasserier. Regeringen ger också Universitets- och högskolerådet i uppdrag att sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier, samt deras arbete när de fått kännedom om misstänkta incidenter.

Pressmeddelande: Uppdrag om att motverka sexuella trakasserier vid högskolan


Satsningar inom arbetsmiljöområdet

• Regeringen har beslutat en nationell arbetsmiljöstrategi i nära samråd med arbetsmarknadens parter innehållande konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden, varav ett är psykosocial arbetsmiljö. Strategin har tagits fram bland annat mot bakgrund av att svensk arbetsmarknad är könsuppdelad. Forskning visar att med en icke jämställd organisation följer psykosociala aspekter som konflikter, trakasserier och hög personalomsättning.

Regeringens arbetsmiljöstrategi 

• I strategin lyfter regeringen fram att insatser behövs för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö beslutades våren 2016 och innebär ett stort steg framåt i arbetsmiljöarbetet. Kränkande särbehandling är ett område som står i fokus i föreskrifterna.

Arbetsmiljöverket: Ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

• Regeringen har förstärkt resurserna inom arbetsmiljöpolitiken med över 100 miljoner kronor per år under mandatperioden. Medlen har bidragit till att Arbetsmiljöverket kunnat stärka sin tillsynsverksamhet. Omkring hundra nya arbetsmiljöinspektörer har anställts.

Pressmeddelande: Arbetsmiljöverket får medel för att anställa fler inspektörer

• Regeringen har beslutat om vissa ändringar av Arbetsmiljöverkets instruktion, som träder i kraft den 2 januari 2018. Av instruktionen framgår nu uttryckligen att myndigheten ska bedriva verksamheten så att den främjar mångfald och jämställdhet och en arbetsmiljö fri från kränkande särbehandling (4 a §).

  • För att på ett systematiskt sätt motverka diskriminering på arbetsplatser inom kultursektorn har regeringen utvecklat de tio första kulturpolitiska stegen. Med dessa steg ska regeringen stärka arbetet för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp.

Artikel: De 10 första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo

Kunskapshöjande åtgärder

• Stiftelsen Allmänna Barnhuset får en halv miljon kronor av regeringen för att sprida information och stödmaterial om sexuella trakasserier till samtliga grundskolor och gymnasieskolor.

Pressmeddelande: Information om sexuella trakasserier ska spridas till samtliga skolor 

• För att höja grundkompetensen i särskilt angelägna yrkesgrupper har regeringen beslutat att göra undervisning om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, obligatorisk i ett antal högskoleutbildningar.

Pressmeddelande: Kunskap om mäns våld kvinnor obligatoriskt i jurist och läkarutbildningarna 

• Skolinspektionen granskar sex- och samlevnadsundervisningen i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Uppdraget ska redovisas senast den 16 februari 2018. Lärarhandledningen "Dags att prata om" har lanserats för skolan för att bättre kunna tala med barn om sexuella övergrepp.