Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 48

Publicerad

Föregående vecka i rådet: Syrien (det politiska respektive humanitära spåret); situationen för migranter och flyktingar i Libyen; Sydsudan/UNMISS; Colombia; hot mot internationell fred och säkerhet orsakade av terrorism; Libanon/UNIFIL; Nordkorea; förstörelse och trafficking av kulturarv av terroristgrupper och i situationer av väpnad konflikt; antagande av säkerhetsrådets arbetsprogram för december. Därtill antogs pressuttalanden om MINUSCA, Colombia samt Demokratiska republiken Kongo (DRK). Arria-möten om Afghanistan respektive skydd av civila. Säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt besökte Sudan.

Bintou Keita
Bintou Keita, assisterande generalsekreterare och chef för FN-sekretariatets kontor för fredsinsatser (DPKO), talar om situationen i Sudan och Sydsudan. Foto: UN Photo

Veckan inleddes med det månatliga mötet om Syrien med fokus på det politiska spåret. Generalsekreterarens Syriensändebud Staffan de Mistura briefade rådet via videolänk, varefter slutna konsultationer genomfördes. Han uttryckte stor oro över de ökade våldsnivåerna i östra Ghouta och det begränsade humanitära tillträdet dit. de Mistura uppmanade konfliktens parter att komma förutsättningslöst till nästa förhandlingsrunda i Genève. Sverige betonade återigen sitt stöd till den FN-ledda processen och välkomnade den breda och inkluderande delegation som skulle företräda oppositionen i Genèvesamtalen senare samma vecka.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under måndagen antogs även ett pressuttalande med anledning av söndagens attack mot FN:s insats i Centralafrikanska republiken, MINUSCA. En egyptisk fredsbevarare förlorade livet och ytterligare tre skadades. Pressuttalandet kan läsas här.

På franskt initiativ hölls under tisdagen ett extrainsatt och öppet möte om Libyen med anledning av uppgifter om slavhandel med flyktingar och migranter i landet. UNHCR:s högkommissarie Filippo Grandi och IOM:s generaldirektör William Swing briefade rådet via videolänk från Genève. En bred majoritet av säkerhetsrådets medlemmar fördömde den rapporterade slavhandeln i Libyen och betonade vikten av att snabbt utreda dessa uppgifter och säkerställa ansvarsutkrävande. Sverige, som vid samtliga tillfällen som Libyen diskuterats i säkerhetsrådet under 2017 lyft frågan om övergrepp mot migranter och flyktingar, underströk vikten av generalsekreterarens uppmaning till hela FN-systemet att engagera sig i frågan.

Sveriges anförande kan läsas här och ses här (vid 45:20). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Därefter följde det månatliga mötet om situationen i Sydsudan och FN:s insats UNMISS. Assisterande generalsekreterare och chef för FN-sekretariatets kontor för fredsinsatser (DPKO), Bintou Keita, framhöll i sin presentation att situationen i landet fortsatte att försvåras. Sverige framhöll bland annat att begränsningar av och attacker mot sjukvård var oacceptabelt och underströk vikten av ett eldupphör för att en politisk lösning skulle gå att nå. Sverige och flera andra rådsmedlemmar gav stöd till ansträngningar från regionen, inklusive det högnivåforum för ett återupplivande av fredsavtalet från 2015 som planeras ordnas av den regionala organisationen IGAD.

Sveriges anförande kan ses här (vid 48:22). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under tisdagen hölls även en briefing om hot mot internationell fred och säkerhet orsakat av terrorism (foreign terrorist fighters, FTF). Rådet briefades av Vladimir Voronkov, undergeneralsekreterare (USG) och chef för FN:s antiterrorism kontor (UNOCT) och Michèle Coninsx, assisterande generalsekreterare (ASG) samt chef för antiterrorismdirektoratet (CTED). Rådsmedlemmarna uttryckte oro över hotet från utländska terroriststridande, beskrev nationella åtgärder som tagits för att genomföra relevanta säkerhetsrådsresolutioner och bekräftade behovet för att ena det internationella samfundet i frågan.

Sveriges anförande kan ses här (vid 1:55:55). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under tisdagen hölls dessutom ett extrainsatt möte om Colombia med anledning av undergeneralsekreterare (USG) Jeffrey Feltmans resa till landet. Feltman berömde parterna för att ha ingått ett historiskt fredsavtal. Samtidigt uppmärksammades att utmaningar kvarstår, inte minst kopplade till FARC-soldaters återintegrering i samhället. Ett pressuttalande som återupprepar säkerhetsrådets medlemmars stöd för implementering av fredsavtalet antogs i samband med mötet och kan läsas i sin helhet här.

Under tisdagen antogs även ett pressuttalande med anledning av kommande val i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Genom uttalandet understryks bland annat vikten av att de planerade valen i landet inte försenas ytterligare, att valen behöver organiseras med transparens och trovärdighet, samt att de behöver leda till en fredlig maktöverföring. Uttalandet kan läsas här.

På onsdagen hölls det månatliga mötet om den humanitära situationen i Syrien där säkerhetsrådet briefades av Mark Lowcock, undergeneralsekreterare (USG) för humanitära frågor och chef för FN:s humanitära kontor OCHA. Lowcock lyfte fram de fortsatt stora humanitära behoven; Syrien är alltjämt världens största och mest dynamiska flykting/internflyktingkris och säkerhetsrådets resolution 2165 som möjliggör humanitärt tillträde i Syrien behövde förlängas. En tredjedel av rådsmedlemmarna tog till orda i öppet format och därefter följde slutna konsultationer. En stor majoritet av rådsmedlemmarna, inklusive Sverige, uttryckte stöd för en förlängning av resolution 2165.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under onsdagen hölls även slutna konsultationer om situationen i Libanon och implementeringen av säkerhetsrådsresolution 1707 (2006). Detta var det första mötet i rådet om Libanon efter premiärminister Hariris oväntade avgångsbesked och sedermera återvändande till Beirut. Sverige och flera andra medlemmar underströk betydelsen av respekt för landets suveränitet och territoriella integritet.

Därefter följde ett sedan tidigare inplanerat möte rörande sanktionsregimen i Nordkorea som utökades till att, på USA:s och Japans begäran, även handla om Nordkoreas robotuppskjutning den 28 november. Även Sydkorea deltog i mötet, som ägde rum i öppet format. Chefen för FN-sekretariatets kontor för politiska frågor Jeffrey Feltman redogjorde för information om uppskjutningen, vilket följde av en briefing av Italiens FN-ambassadör, i egenskap av ordförande för FN:s sanktionskommitté gällande Nordkorea. Sverige fördömde robotuppskjutningen i starka ordalag och betonade vikten av ett effektivt genomförande av sanktionerna mot landet. Behovet av fredliga, diplomatiska och politiska lösningar underströks.

Sveriges anförande kan läsas här och ses här (vid 38:24). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På torsdagen hölls ett öppet möte om förstörelse och trafficking av kulturarv av terroristgrupper och i situationer av väpnad konflikt. Mötet hölls som uppföljning till säkerhetsrådets resolution 2347 som antogs tidigare i år. Sverige framhöll UNESCO:s betydelse och samarbete med berörda delar av FN-systemet samt betonade vikten av ansvarsutkrävande. Därtill redogjordes för nationellt arbete på området med exempel hämtade från bland andra Polismyndigheten och Riksantikvarieämbetet.

Sveriges anförande kan läsas här och ses här (vid 1:11:05). FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Övrigt

På måndagen ordnades ett så kallat Arria-möte om Afghanistan med fokus på regionalt samarbete och länken mellan säkerhet, fred och utveckling. Mötet anordnades av Kazakstan, Afghanistan och Tyskland. (Arria-möten äger inte rum i rådets kammare och är mer informella till sin karaktär, vilket möjliggör deltagande från länder och aktörer som inte är medlemmar i säkerhetsrådet.)

Under fredagen stod Sverige, Uruguay, Senegal och Storbritannien värdar för ett Arria-möte om skydd av civila. Mötet syftade till att uppmärksamma metoder för skydd av civila och skapa en plattform för dialog mellan olika aktörer. Civilsamhällesorganisationen Non-Violent Peace Force och tankesmedjan IPI briefade församlingen. Företrädare för olika delar av FN-systemet deltog i mötet och delgav sina erfarenheter.

Säkerhetsrådets arbetsgrupp för barn och väpnad konflikt, som Sverige är ordförande för, gjorde under veckan en fältresa till Sudan. Resan är en del av Sveriges ansträngningar för att knyta arbetsgruppens verksamhet närmare till utvecklingen i fält.

På fredagen antogs månadsprogrammet för december, då Japan är ordförande i säkerhetsrådet. Månadsprogrammet i sin helhet finns här.