Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd - vecka 51

Publicerad

Denna vecka i rådet: fredsprocessen mellan Israel och Palestina, Jerusalem, små och lätta vapen, Syrien i det humanitära och politiska spåret, icke-spridning/Iran, komplexa säkerhetsutmaningar, Golan/UNDOF, Afghanistan/UNAMA, strategisk styrkegenerering i fredsbevarande operationer, antiterrorism, Nordkorea samt pressmeddelande om Jemen och Libanon och Arriamöte om saknade och tillfångatagna personer i Gaza.

Under måndagen hölls det månatliga mötet om fredsprocessen i Mellanöstern där den särskilde FN-samordnaren Mladenov briefade säkerhetsrådet. Hans redogörelse fokuserade på genomförandet av resolution 2334 som antogs i december 2016. Efter mötet hölls en uppmärksammad omröstning om ett resolutionsutkast om Jerusalems status. Resolutionsutkastet, som lades fram av Egypten, fick 14 röster till stöd men veterades av USA och antogs således inte.

Sveriges anförande kan ses här (vid 51:05) och FN:s egen sammanfattning av mötet kan läsas här.

På måndagen hölls även en briefing om små och lätta vapen (eng. Small Arms and Light Weapons, SALW). Undergeneralsekreteraren, tillika chef för FN:s kontor för nedrustning, Izumi Nakamitsu briefade rådet och presenterade centrala delar ur generalsekreterarens nya SALW-rapport. Hon noterade särskilt att SALW orsakade nästan hälften av världens våldsrelaterade dödsfall. Sverige välkomnade i sitt inlägg rapportens rekommendationer och dess fokus på hur män och kvinnor drabbades på olika sätt av SALW-relaterat våld.

Sveriges anförande kan ses här (vid 1:03:45) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här. Generalsekreterarrapporten finns här.

På tisdagen genomfördes briefing och slutna konsultationer om Syrien. Säkerhetsrådets månatliga möten om Syrien i det politiska respektive humanitära spåret genomfördes gemensamt denna månad. Mötet inleddes med en omröstning om resolution 2393 som förlänger mandatet för FN:s gränsöverskridande humanitära leveranser till Syrien ytterligare ett år. Resolutionen uppdrar även generalsekreteraren att inom sex månader utvärdera FN:s gränsövervakningsmekanism (eng. UN Monitoring Mechanism, UNMM) och att ge rekommendationer om hur denna kan stärkas.

Sverige är, tillsammans med Egypten och Japan, pennhållare för resolutionen och ledde således förhandlingarna om förlängningen. Resolutionen antogs med 12 röster för. Ryssland, Kina och Bolivia avstod. Resolutionen är den enda resolution om Syrien som säkerhetsrådet har antagit i år.

FN:s Syriensändebud Staffan de Mistura och undergeneralsekreteraren, tillika chef för FN:s humanitära kontor, Mark Lowcock, briefade rådet om utvecklingen i Syrien. Under konsultationerna uttryckte Sverige sitt stöd för den FN-ledda processen och besvikelse över den syriska regimens vägran att engagera sig konstruktivt i de FN-ledda samtalen i Genève som nyligen hållits

Sveriges röstförklaring efter omröstningen kan ses här (vid 02:20) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här. Resolution 2393 kan läsas i sin helhet här.

Senare samma dag hölls den halvårsvisa briefingen om genomförandet av resolution 2231 om det kärntekniska avtalet med Iran (eng. Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA). Italiens FN-ambassadör, i egenskap av ordförande för 2231-kommittén, och en företrädare för EU-delegationen i New York briefade rådet om de senaste månadernas aktiviteter. USA fokuserade på vapensmuggling som kom att dominera mötet. Sverige, liksom flertalet andra, uttryckte tydligt stöd för JCPOA.

Sveriges anförande kan ses här (vid 1:08:00) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Under tisdagen publicerades ett pressuttalande av säkerhetsrådet om situationen i Libanon med anledning av den internationella stödgruppen för Libanons möte i Paris i början av december. Uttalandet kan läsas här.

På onsdagen hölls en öppen debatt om vår tids komplexa säkerhetsutmaningar, där generalsekreteraren briefade rådet. Att dagens säkerhetsutmaningar var alltmer sammanflätade, komplexa och mångbottnade var ett återkommande tema i debatten, i vilken ett sextiotal medlemsstater deltog. Sverige framhöll bland annat vikten av konfliktförebyggande, säkerhetsrådets roll i detta, samt behovet av en samstämmig och integrerad ansats för att ta itu med grundorsaker till konflikter. Viss oenighet rådde bland rådets medlemmar kring i vilken utsträckning säkerhetsrådet borde hantera nya säkerhetsutmaningar i form av exempelvis pandemier och livsmedelsosäkerhet.

Sveriges anförande kan ses här (vid 32:20) och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Torsdagen inleddes genom att rådet antog resolution 2394 som förlänger mandatet för FN:s insats i Golanhöjderna (UNDOF) ytterligare sex månader.

Därefter följde den kvartalsvisa debatten om Afghanistan och FN:s insats i landet, UNAMA. Säkerhetsrådet briefades av generalsekreterarens särskilde Afghanistanrepresentant Yamamoto, ordförande för 1988-kommittén tillika Kazakstans FN-ambassadör Umarov, samt Frogh, initiativtagare till Women and Peace Studies Organization och medlem i det afghanska Höga Fredsrådet.

Flera, inklusive Sverige, underströk vikten av att de planerade valen hölls enligt tidtabell och poängterade behovet av ökade ansträngningar för att säkerställa kvinnors politiska deltagande. Sverige beklagade också de nyliga avrättningarna i Afghanistan och uppmanade till återinförande av moratoriet för dödsstraff.

Sveriges anförande kan ses här (vid 1:35:30 och FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

På torsdagen hölls även en briefing om strategisk styrkegenerering för FN:s fredsbevarande operationer med anledning av resolution 2378 (2017) som antogs i september och som uppdrog generalsekreteraren att återrapportera till säkerhetsrådet inom 90 dagar. Rådet briefades av assisterande generalsekreterare för fredsinsatser Bintou Keita. I anslutning till mötet antogs även ett så kallat ordförandeskapsuttalande (PRST) som tydliggör och stärker kopplingen mellan FN:s fredsbevarande operationer och agendan för förebyggande av väpnad konflikt och sustaining peace-agendan.

FN:s egen sammanfattning av mötet finns här.

Senare samma dag antog säkerhetsrådet enhälligt resolution 2396 om utländska terroriststridanden (foreign terrorist fighters, FTF). Resolutionen främjar bland annat utökat samarbete för att identifiera och lagföra de utländska terrorstridande som beger sig hem eller till tredje land. Tack vare svenska ansträngningar görs referenser till ett genus- och barnrättsperspektiv i resolutionen.

Resolutionen kan läsas i sin helhet här.

Samma dag antog säkerhetsrådet enhälligt även resolution 2395 som förlänger mandatet för fyra ytterligare år för FN:s kontor som stödjer säkerhetsrådets anti-terrorismkommitté (eng. Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, CTED). På svenskt initiativ finns för första gången en referens till barns rättigheter.

Veckan avslutades med att säkerhetsrådet på fredagen enhälligt antog resolution 2396 mot Nordkorea som svar på Nordkoreas robotuppskjutning den 28 november (se veckobrev 48). Resolutionen utvidgar sanktionerna mot landet genom att bland annat begränsa möjligheten till bränsleimport och för nordkoreanska medborgare att arbeta utanför landets gränser.

FN:s egen sammanfattning från mötet kan läsas här.

Samma dag genomfördes även ett informellt säkerhetsrådsmöte, ett Arriamöte, i regi av Ukraina och USA om saknade och tillfångatagna personer i Gaza.
På fredagen publicerades även ett pressuttalande av säkerhetsrådet som fördömer missilattacken från Jemen mot Saudiarabiens huvudstaden Riyadh den 19 december. Uttalandet kan läsas här.