Trygghet i resandet – en rättighetsfråga

Måndagen den 11 december träffade infrastrukturminister Tomas Eneroth centrala aktörer för ett rundabordssamtal om hur tryggheten i stationsmiljöer för vardagsresenärer kan förbättras. I rundabordssamtalet deltog representanter från Trafikverket, Jernhusen, Transportstyrelsen, SKL, Brottsförebyggande rådet, Polisen, SJ och forskare från KTH.

Grupp människor vid bord
Infrastrukturminister Tomas Eneroth bjöd in till möte för att diskutera arbetet för trygga stationsmiljöer. Foto: Elima Mwinyipembe

– För mig är det viktigt att människor känner trygghet. Det görs bland annat genom att en har ett jobb att gå till, att välfärden fungerar och att en kan röra sig fritt och säkert i samhället. Därför satsar regeringen 138 miljoner på tre år på trygga stationsmiljöer. Pengarna ska bland annat gå till kameraövervakning och fler stationsvärdar, säger Tomas Eneroth.

Syftet med det här rundabordssamtalet var att identifiera vilka hinder som finns idag, vad som ytterligare kan göras och hur aktörer och resurser kan samordnas för att uppnå en större trygghet i stationsmiljöer för vardagsresenärer.

Trygga stationsmiljöer är inte bara en fråga om resurser utan också om samordning och samverkan. Runda bordssamtalet är ett steg i att följa upp budgetsatsningen. Fokus låg framförallt vid hur centrala aktörer kan samverka och resurser samordnas på bästa sätt.

Regeringen satsar totalt 138 miljoner kronor under perioden 2018–2020. Pengarna ska användas till att utöka antalet stationer som har bevakning och kameraövervakning samt att öka antalet stationsvärdar vid stationer i samverkan med andra aktörer. Det senare som en arbetsmarknadsåtgärd till exempel via moderna beredskapsjobb.