Innehållet publicerades under perioden

-

EMU:s framtid och dåliga lån på Ekofins januarimöte

Ekofinrådets möte 23 januari var det första under bulgariskt ordförandeskap. EU-ländernas finans- och ekonomiministrar diskuterade den ekonomiska och monetära unionens framtid och följde upp arbetet med dåliga lån. De fattade också beslut om den europeiska planeringsterminen för 2018.

Magalena Andersson med flera ministerkollegor
Den större delen av Ekofinrådets möte 23 januari handlade om den europeiska monetära unionens, EMU:s, framtid. Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige och ses här med sin belgiske ministerkollega Johan Van Overtveldt, med Maltas finansminister Edward Scicluna, och Danmarks finansminister Kristian Jensen. Foto: Europeiska unionens råd

Bulgariens ordförandeskap

Det bulgariska ordförandeskapet presenterade sitt arbetsprogram för de kommande sex månaderna. För Ekofinrådet lyfter ordförandeskapet fram två övergripande prioriteringar: arbetet med det finansiella samarbetet och med en rättvis och effektiv företagsbeskattning.

I det finansiella samarbetet ingår att färdigställa bankunionen och att fortsätta utveckla kapitalmarknadsunionen. Det handlar också om det så kallade bankpaketet med åtgärder för att minska riskerna i banksektorn. I prioriteringen om företagsbeskattning handlar det främst om att fortsätta minska möjligheterna för aggressiv skatteplanering och förbättra transparensen på skatteområdet för att främja investeringar, en hållbar ekonomisk tillväxt och rättvis konkurrens på den inre marknaden.

En fördjupad ekonomisk och monetär union

Baserat på EU-kommissionens förslag i december diskuterade ministrarna vägen framåt för fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen, EMU. De enades om att frågorna berör alla EU:s medlemsstater och att de fortsatta diskussionerna i så stor utsträckning som möjligt även ska inkludera de länder som inte använder euron som valuta. På kort sikt kommer arbetet med att färdigställa bankunionen och att utveckla den europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, prioriteras.

I förslaget till fördjupning av samarbetet ingår bland annat att ge ESM en större roll i utformning av ekonomiska stödprogram och att använda ESM som finansiell säkerhetsmekanism, så kallad backstop till den gemensamma resolutionsfonden i bankunionen. Andra förslag gäller överföring av det mellanstatliga fördraget om den så kallade

Finanspakten till EU:s rättsliga ramverk och att inrätta en ny funktion som benämns europeisk ekonomi- och finansminister.

EU-kommissionen kommer att återkomma till fler förslag samtidigt med att förslaget om den nya långtidsbudgeten läggs fram senare i vår.

Europeiska planeringsterminen 2018

Ekofinrådet antog slutsatser om den årliga tillväxtöversikten för 2018 som innehåller förslag till prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken. Fokus är liksom tidigare år på att öka investeringar, genomföra strukturreformer och bedriva en ansvarsfull finanspolitik.

Nytt är att den europeiska pelaren för sociala rättigheter som antogs hösten 2017 är en del av årets europeiska termin och omnämns i översikten.

Rådet antog slutsatser om den årliga förvarningsrapporten och om makroekonomiska obalanser för 2018. I rapporten undersöker EU-kommissionen om det finns obalanser i medlemsstaterna och motiverar varför 12 medlemsstater ska granskas 2018.

Rådet godkände också rekommendationen till euroområdet om riktlinjer för den ekonomiska politiken 2018. Liksom 2017 handlar det om fem rekommendationer, det vill säga fortsatta reformer för att öka produktiviteten och främja investeringar och jobbskapande, om finanspolitikens utformning, om färdigställandet av EMU och bankunionen samt om sysselsättnings- och socialpolitiska aspekter.

Endast länder med euron som valuta hade rösträtt om rekommendationen.

Handlingsplanen för hantering av dåliga lån i Europa

EU-kommissionen presenterade en första lägesrapport om arbetet med handlingsplanen för att minska andelen dåliga lån i den europeiska banksektorn. Handlingsplanen antogs av rådet i juli 2017.

Handlingsplanen består av fyra åtgärdsområden: tillsyn, andrahandsmarknader för dåliga lån, omstrukturering av banksektorn och reformer av insolvensprocesser.

Icke samarbetsvilliga jurisdiktioner

Ekofin beslutade att stryka åtta jurisdiktioner från förteckningen för icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet efter att de meddelat att de hörsammat EU:s krav på bland annat öppenhet. Beslutet innebär att de flyttas till en separat kategori som ska övervakas noga. Strykningen betyder att nio jurisdiktioner finns kvar på förteckningen som presenterades i december 2017.

Ekofinrådet fick därtill information om ett nytt förslag till förenklingar i mervärdesskattedirektivet med avseende på små företag och skattesatser och om arbetet med aktuella lagstiftningsförslag som handlar om finansiella tjänster.

Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige på mötet som ägde rum i Bryssel. Ekofinrådet träffas nästa gång 20 februari.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om Ekofin möte 23 januari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin