EU:s framtid: En inkluderande diskussion om vitboken om EU:s framtid

Inom EU har en nödvändig och nyttig framtidsdebatt påbörjats. Även om mycket fungerar bra på EU-nivå finns anledning till självrannsakan. Ju fler som engagerar sig i diskussionen om framtiden, desto bättre är förutsättningarna för att stärka tilltron till det europeiska samarbetet hos våra medborgare.

Som ett led i diskussionen om framtiden presenterade kommissionen under våren 2017 dels en vitbok innehållande olika vägval för det framtida EU-samarbetet, dels fem diskussionsunderlag i centrala frågor såsom den sociala dimensionen, hur vi ska hantera globaliseringen, den ekonomiska och monetära unionen, EU:s framtida finanser och om det framtida försvarssamarbetet. Kommissionen vill med dessa underlag bidra till en bred framtidsdebatt i det civila samhället och hos andra samhällsaktörer för att främja delaktigheten i utformningen av EU:s politik.

Regeringen har under 2017 genomfört EU-sakråd om samtliga fem diskussionsunderlag, informerat riksdagen i form av faktapromemorior, informerat eller överlagt med flera fackutskott och planerar att genomföra ytterligare ett uppsamlande EU-sakråd om EU:s framtid under våren 2018 inför Europadagen den 9 maj.

I december 2017 informerade Regeringen kommissionen och ordförandeskapet i Europeiska unionens råd om detta arbete. Informationen i form av Regeringens brev och rapporter från EU-sakråden återfinns i bilagor på denna sida.