Fördjupning av EMU och hantering av dåliga lån på årets första Ekofin

Ekofinrådets möte 23 januari är det första under bulgariskt ordförandeskap. EU-ländernas finans- och ekonomiministrar kommer att diskutera nya förslag från EU-kommissionen om den ekonomiska och monetära unionens framtid. De kommer också att följa upp arbetet med dåliga lån och fatta beslut om den europeiska planeringsterminen.

Magdalena Andersson
När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar träffas för det första mötet under bulgariskt ordförandeskap står bland annat utvecklingen av den ekonomiska och monetära unionen på dagordningen. Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på Ekofins möte i Bryssel 23 januari. Bilden är från ett tidigare rådsmöte Foto: EU-representationen

Bulgariens ordförandeskap

Det bulgariska ordförandeskapet ska presentera sitt arbetsprogram för Ekofin de kommande sex månaderna. För arbetet i Ekofinrådet lyfter ordförandeskapet fram två huvudsakliga prioriteringar:

En finansiell union

Ordförandeskapet riktar in arbetet på att färdigställa bankunionen och att fortsätta utveckla kapitalmarknadsunionen. Arbetet omfattar det så kallade bankpaketet med åtgärder för att minska riskerna i banksektorn, en europeisk insättningsgarantiförsäkring och översyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Rättvis och effektiv företagsbeskattning

Ordförandeskapet fortsätter arbetet med att minska möjligheterna för aggressiv skatteplanering och förbättra transparensen på skatteområdet för att främja investeringar, en hållbar ekonomisk tillväxt och rättvis konkurrens på den inre marknaden. Ordförandeskapet fortsätter arbetet med förslag om administrativt samarbete för automatiskt utbyte av information om gränsöverskridande skattearrangemang, en gemensam bolagsskattebas och ett slutgiltigt mervärdesskattesystem. Beskattning av den digitala ekonomin prioriteras också.

Regeringen välkomnar ordförandeskapets arbetsprogram.

En fördjupad ekonomisk och monetär union

Ministrarna kommer att ha en diskussion om vägen framåt för fördjupning av den ekonomiska och monetära unionen, EMU. Diskussionen kommer främst att utgå från hur EU-kommissionens förslag om EMU-fördjupning som presenterades i december ska tas vidare. I förslaget ingår bland annat utveckling av den europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, som bland annat innebär att ge ESM en större roll i utformning av ekonomiska stödprogram och att använda ESM som finansiell säkerhetsmekanism, så kallad backstop till den gemensamma resolutionsfonden i bankunionen.

Andra förslag gäller överföring av det mellanstatliga fördraget om den så kallade Finanspakten till EU:s rättsliga ramverk och att inrätta en ny funktion som benämns europeisk ekonomi- och finansminister.

EU-kommissionen kommer att återkomma till fler förslag samtidigt med att förslaget om den nya långtidsbudgeten läggs fram senare i vår, bland annat om att inrätta en makroekonomisk stabiliseringsfunktion.

Regeringen har ett starkt intresse av ett väl fungerande EMU. Samtidigt är det viktigt att värna EU:s sammanhållning och svenskt inflytande. Förslagen i kommissionens paket är av varierande karaktär och regeringen är positiv till en del förslag och negativ eller skeptisk till en del andra förslag. Regeringen är skeptisk till förslag som går i en starkt centraliserande riktning. EMU:s funktionssätt kan förbättras betydligt om medlemsstaterna i euroområdet för en ekonomisk politik som är förenlig med att de har euron som valuta. Medlemsstaterna ska ha ansvar för den ekonomiska politiken och ta ansvar för dess konsekvenser. Det bör vara en hög prioritet att färdigställa bankunionen. För att göra det behöver riskerna i medlemsstaterna minska ytterligare. Regeringen är beredd att delta i en diskussion om att utveckla ESM.

Europeiska planeringsterminen 2018

I november 2017 presenterade EU-kommissionen den årliga tillväxtöversikten, den årliga förvarningsrapporten och sitt förslag till rekommendation för den ekonomiska politiken i euroområdet. De ingår i den europeiska terminen som är ett samlat ramverk för samordningen av EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi:

Den årliga tillväxtöversikten

Ekofinrådet ska anta slutsatser om den årliga tillväxtöversikten för 2018.
Översikten innehåller förslag till prioriteringar för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken. Fokus är liksom tidigare år på att öka investeringar, genomföra strukturreformer och bedriva en ansvarsfull finanspolitik.

Nytt för i år är att den europeiska pelaren för sociala rättigheter som antogs hösten 2017 är en del av årets europeiska termin och omnämns i översikten.

Regeringen står bakom slutsatserna och välkomnar att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges en framträdande plats.

Den årliga förvarningsrapporten

Ekofinrådet ska anta slutsatser om den årliga förvarningsrapporten om makroekonomiska obalanser för 2018.

I rapporten undersöker EU-kommissionen om det finnas obalanser i medlemsstaterna och motiverar varför 12 medlemsstater kommer att granskas 2018. EU-kommissionen motiverar att Sverige granskas till följd av hushållens höga skuldsättning och höga bostadspriser.
Regeringen välkomnar rapporten och kommande granskningar. Regeringen följer noga utvecklingen av hushållens skuldsättning och har genomfört åtgärder för att minska riskerna förknippade med en hög skuldsättning. De bedöms ha haft en dämpande effekt.

Rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet

Ekofinrådet förväntas godkänna rekommendationen till euroområdet om riktlinjer för den ekonomiska politiken 2018.

Liksom 2017 handlar det om fem rekommendationer. De handlar om fortsatta reformer för att öka produktiviteten och främja investeringar och jobbskapande, om finanspolitikens utformning, om färdigställandet av EMU och bankunionen samt om sysselsättnings- och socialpolitiska aspekter.

Endast länder med euron som valuta kan rösta om rekommendationen.

Handlingsplanen för hantering av dåliga lån i Europa

Kommissionen kommer presentera en första lägesrapport om arbetet med handlingsplanen för att minska andelen dåliga lån i den europeiska banksektorn. Handlingsplanen antogs av rådet i juli 2017.

Åtgärderna i handlingsplanen kan delas in i fyra områden: tillsyn, andrahandsmarknader för dåliga lån, omstrukturering av banksektorn och reformer av insolvensprocesser. Åtgärderna ska genomföras under 2017 och 2018.

Regeringen anser att det är viktigt att problemen med dåliga lån som tynger vissa banker i Europa hanteras och är positiv till åtgärder som stärker banksektorn.

Information om pågående arbete och kommande förslag

Ekofinrådet kommer att få information om arbetet med aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster och om kommande förslag till förenklingar i mervärdesskattedirektivet med avseende på små företag och skattesatser.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på Ekofins möte 23 januari. Mötet äger rum i Bryssel.

 

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Ekofins möte 23 januari

Mer om Ekofin 23 januari på rådets webbplats

Mer om Ekofin - rådet för ekonomiska och finansiella frågor