Per Bolund har tagit emot utredningen om ett reklamlandskap i förändring

Utredningen om ett reklamlandskap i förändring har i dag överlämnat sitt betänkande "Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld” till regeringen.

Utredningen har haft i uppdrag att:

  • kartlägga och beskriva vilka marknadsföringskanaler och marknadsföringsmetoder som förekommer eller kan förutses,
  • analysera och bedöma om dagens regelverk om marknadsföring erbjuder ett tillräckligt och ändamålsenligt skydd för konsumenter, med särskilt fokus på sårbara konsumenter,
  • analysera och bedöma vilka särskilda utmaningar tillsynsmyndigheten ställs inför under rådande förhållanden, och
  • vid behov föreslå lämpliga åtgärder för att förbättra konsumentskyddet.

Utredningen konstaterar att det i sig inte finns några egentliga brister i den nuvarande marknadsföringsrättsliga regleringen. Däremot anser utredningen att Konsumentverket bör ges skarpare tillsynsverktyg, bland annat en möjlighet att genomföra kontrollköp under dold identitet. Utredningen framför också att det kan finnas behov av nya former av tekniska lösningar för att Konsumentverket ska kunna bedriva en aktiv och effektiv tillsyn i den digitala miljön.