Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Reform av EU:s jordbrukspolitik i fokus på ministerrådsmöte

Publicerad

På jordbruksministrarnas möte i Bryssel 29 januari står kommissionens förslag till reform av EU:s gemensamma jordbrukspolitik på dagordningen. Ministrarna ska även diskutera frågor som rör internationell handel med jordbruksprodukter. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet.

Sven-Erik Bucht samtalar med Jyrki Katainen
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht samtalar med Jyrki Katainen, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, vid jordbruksministrarnas möte i Bryssel 11 december 2017. Foto: Europeiska unionens råd

Den framtida gemensamma jordbrukspolitiken

Jordbruksministrarna kommer att diskutera förslaget till inriktning av den gemensamma jordbrukspolitiken efter 2020 som kommissionen presenterade i november.

I meddelandet föreslår kommissionen framför allt att medlemsstaterna ska få ett större ansvar för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken. Förslaget innehåller även ett antal förändringar av målsättningarna och resursfördelningen inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Det handlar bland annat om förändringar av direktstödet till lantbrukare, nya miljö- och klimatåtgärder och landsbygdsutveckling.

Regeringen välkomnar kommissionens förslag till ny förvaltningsmodell med ökat ansvar för medlemsstaterna. Samtidigt är det viktigt att en ökad subsidiaritet inte leder till en snedvridning av konkurrensen inom jordbrukssektorn. Regeringen anser att förenkling och minskad administrativ börda ska vara en utgångspunkt i den kommande reformen.

Det krävs också ett förändrat fokus i den gemensamma jordbrukspolitiken, anser regeringen. Riktade åtgärder som till exempel landsbygdsprogrammet bör prioriteras framför direktstöd till lantbrukare.

Marknadssituationen för mjölk, griskött och socker

Ministrarna kommer därefter att få en uppdatering om situationen på de viktigaste jordbruksmarknaderna, med tonvikt på mjölk-, griskötts- och sockermarknaderna.

Internationell handel med jordbruksprodukter

Kommissionen kommer även att informera ministrarna om frågor som rör internationell handel med jordbruksprodukter.

På WTO:s ministermöte i december fanns flera jordbruksfrågor på dagordningen. WTO-medlemmarna diskuterade bland annat begränsningar av handelsstörande jordbruksstöd och offentlig lagerhållning av livsmedel, men mötet blev resultatlöst.

EU:s handelsagenda omfattar också frihandelsförhandlingar med ett flertal parter där EU företrädesvis har offensiva jordbruksintressen. Ambitionen är att avsluta förhandlingarna med Mexiko och Mercosur i början av 2018 samt att påbörja förhandlingar med Australien och Nya Zeeland.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.

Producerat av EU-representationen

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Bulgariska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för Agrifish 29 januari

Mer om mötet på rådets webbplats

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)