Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Artikel från Socialdepartementet

Staten och SKL i treårig överenskommelse för stärkt jämställdhetsarbete

Publicerad

För att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutat om en ny treårig överenskommelse. Under samtliga tre år kommer det jämställdhetspolitiska delmålet Jämställd hälsa att vara i fokus och insatser mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Valåret 2018 kommer även insatser som relaterar till delmålet En jämn fördelning av makt och inflytande att prioriteras.

─ Jämställdhetsarbetet behöver genomsyra såväl stat och kommuner som landsting och regioner. Därför är jag glad över den här överenskommelsen. Genom den kommer vi kunna rikta insatser där de gör som störst nytta för människor i deras vardag, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Överenskommelsen kommer innefatta insatser i förhållande till samtliga delmål under perioden 2018–2020. För att täcka alla delmål kommer olika delmål prioriteras olika år under de tre år överenskommelsen gäller. Överenskommelsen omfattar 20 miljoner kr för 2018.

Syfte och mål med överenskommelsen

Syftet med överenskommelsen mellan staten och SKL 2018–2020 är att främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen. Målen med överenskommelsen är att:

1. Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan staten, SKL, kommuner och landsting.
2. Stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen.
3. Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och i enlighet med det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Mål för regeringens jämställdhetspolitik

Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Utifrån det övergripande målet arbetar regeringen efter sex delmål.