Ann Linde har bytt ansvarsområde, från den 10 september 2019 är hon utrikesminister.

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor

-

EU- och handelsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Artikel från Utrikesdepartementet

Åtaganden i EU-handslagen

Publicerad

Åtaganden i EU-handslagen tas fram efter aktörernas egna förutsättningar och identifierade behov. Det innebär att åtaganden vid varje EU-handslagstillfälle ser olika ut. Gemensamt för alla EU-handslag är att de ska innebära en ambitionsökning i organisationens EU-relaterade arbete. På ett övergripande plan kan satsningarna delas in i tre tematiska områden; kunskap, information och delaktighet.

Kunskap

När det gäller satsningar för ökad kunskap om EU har vissa aktörer åtagit sig att erbjuda sina förtroendevalda, anställda eller medlemmar att delta i utbildningar eller kunskapshöjande seminarier. Andra, exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting samt universitet och högskolor, har åtagit sig att erbjuda EU-utbildningar och öppna föreläsningar.

En viktig målgrupp för aktörernas kunskapshöjande insatser är personer verksamma inom skolan. Vissa kommuner har åtagit sig att stödja sina lokala EU-skolambassadörer. Europaparlamentet å sin sida, har inrättat särskilda ambassadörsskolor, som syftar till att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar.

Information

Ett antal aktörer har valt att satsa på att förbättra den EU-relaterade information som finns tillgänglig i deras externa kanaler, till exempel på webbplats och i sociala medier. Många har även åtagit sig att öka sina förtroendevaldas, anställdas eller medlemmars tillgång till relevant EU-information, bland annat genom förbättrad information på intranät och i nyhetsbrev.

Ett annat återkommande åtagande är att arrangera tematiska seminarier eller konferenser för att uppmärksamma EU-relaterade frågor.

Delaktighet

Ett antal kommuner har åtagit sig att verka för ett ökat valdeltagande i Europaparlamentsvalet 2019, vissa med särskilt fokus på målgruppen unga väljare. Sveriges Elevkårer och Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer har å sin sida åtagit sig att genomföra skolval inför Europaparlamentsvalet.

Vidare har många organisationer åtagit sig att själva vara mer delaktiga i utformningen av EU-politiken. Bland annat genom att tydligare positionera sig i frågor som beslutas på EU-nivå och samarbeta med andra aktörer.