Budget och hållbarhet i fokus på Ekofinrådet

När Ekofinrådet samlar EU-ländernas ekonomi- och finansministrar 20 februari står två övergripande budgetfrågor på dagordningen. De kommer också att diskutera en rapport om ökat fokus på långsiktig hållbarhet i investeringar.

Magdalena Andersson
Budgetfrågor och hållbarhet i investeringar dominerar dagordningen när finansminister Magdalena Andersson träffar sina ministerkollegor från EU-länderna i Ekofinrådet 20 februari. Foto: EU-representationen

En hållbar finansmarknad

I slutet av 2016 tillsatte EU-kommissionen en särskild grupp av experter med uppdrag att ta fram rekommendationer för hur finansmarknaderna kan bidra till hållbara investeringar.

Gruppen presenterade sin rapport med rekommendationer den 31 januari. På basis av rapporten ska EU-kommissionen presentera en handlingsplan för en hållbar finansmarknad under våren. Rapporten tar bland annat upp obligatorisk klimatredovisning för företag och investerare. Ministrarna ges tillfälle att delge sina synpunkter på rekommendationerna inför EU-kommissionens arbete med handlingsplanen.

Regeringen välkomnar rapporten som regeringen anser är ett viktigt bidrag till analys och utformning av konkreta förslag som främjar en hållbar finansmarknad och hållbara investeringar i EU.

Ansvarsfrihet för EU-kommissionen för budgeten 2016

Ekofinrådet ska anta en rekommendation till Europaparlamentet om huruvida EU-kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av EU-budgeten för 2016. Ordförandeskapet har föreslagit att rådet rekommenderar att Europaparlamentet beviljar EU-kommissionen ansvarsfrihet för budgetåret 2016. Prövningen om ansvarsfrihet sker varje år och baseras främst på revisionsrättens årsrapport.

I rapporten för 2016 ändrar revisionsrätten sitt revisionsuttalande från ett uttalande med avvikande mening till ett uttalande med reservation, vilket är positivt. Samtidigt uppskattar revisionsrätten att den totala felprocenten uppgår till 3,1 procent för 2016, vilket överstiger riktmärket på 2 procent för väsentliga fel. Det är en minskning från 3,8 procent för 2015.

Regeringen anser att rådets kommentarer till revisionsrättens rapport innehåller viktiga påpekanden och tillräckliga skrivningar om att felnivån i förvaltningen av EU-medel behöver förbättras.

Trots att revisionsrätten är mer positiv än tidigare år ser regeringen allvarligt på att EU-kommissionen inte har fått en revisionsförklaring utan reservation för alla delar av budgeten. Regeringen anser att det är viktigt att EU-kommissionen vidtar åtgärder för att minska felen och kommer därför att rösta nej till att rekommendera Europaparlamentet att ge EU-kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av EU:s budget 2016.

Det är sjunde året i rad som Sverige röstar nej i frågan om EU-kommissionens ansvarsfrihet.

Riktlinjer för budgeten 2019

Ekofinrådet ska anta slutsatser om riktlinjer för EU:s budget för 2019.
Ekofinrådet antar varje år slutsatser som beskriver rådets prioriteringar för den kommande förhandlingen om årsbudgeten.

I rådets slutsatser betonas att EU-budgeten fortsatt ska stödja tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning, sammanhållning och jordbruk. Även andra viktiga områden såsom säkerhet, migration och skydd av yttre gränser måste hanteras. I slutsatserna framgår också att EU-kommissionen behöver prioritera bland utgifterna så att medel för prioriterade områden ökar medan medel för andra områden minskar.

I förslaget till slutsatser understryks behovet av tillräckliga marginaler för eventuella oförutsedda behov under året samt att budgetdisciplin upprätthålls.

Regeringen står bakom slutsatserna eftersom de pekar på vikten av att ökningen i EU-budgetens utgifter begränsas, vilket regeringen eftersträvar.

Offentlig upphandling och strategiska investeringar

Ekofinrådet kommer också att få information från kommissionen om ett initiativ som syftar till att bättre ta vara på möjligheterna inom offentlig upphandling och på så sätt bidra till att stärka ekonomin, stimulera innovation och en hållbar utveckling. Initiativet är i första hand en fråga för EU:s ministerråd för konkurrensfrågor.

Ordförandeskapet väntas därtill informera arbetet med lagstiftningsförslag om finansiella tjänster.

Finansminister Magdalena Andersson företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel. I samband med Ekofinrådet möts också den så kallade Eurogruppen. Även länder som inte har euron som valuta är inbjudna att delta på mötet där det fortsatta arbetet med bankunionen ska diskuteras. Magdalena Andersson deltar även i Europgruppens möte.

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofinrådet 20 februari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin