Budgetfrågor och hållbar finansmarknad på Ekofinrådet

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möttes i Ekofinrådet i Bryssel 20 februari stod budgetfrågor, offentlig upphandling och hållbara finansmarknader på dagordningen. Sverige röstade nej till att bevilja EU-kommissionen ansvarsfrihet för genomförandet av EU-budgeten 2016.

Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson företrädde Sverige när EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor möttes i Bryssel 20 februari. Sverige röstade då nej till ansvarsfrihet för EU-kommissionen för genomförande av EU:s budget för 2016. Skälet är att felprocenten i utbetalningar var för hög. Foto: EU-representationen

En hållbar finansmarknad

Ministrarna diskuterade möjligheterna att öka finansmarknadernas främjande av hållbara investeringar. Grund för diskussionen var en rapport från en expertgrupp som bland annat föreslår klimatredovisning för företag och investerare.

Det var i slutet av 2016 som EU-kommissionen tillsatte en särskild grupp av experter med uppdrag att ta fram rekommendationer för hur finansmarknaderna kan bidra till hållbara investeringar och hur aktörer på marknaden bör ta hänsyn till hållbarhetsrelaterade risker. EU-kommissionen förväntas presentera en handlingsplan för en hållbar finansmarknad under våren.

Ansvarsfrihet för EU-kommissionen för budgeten 2016

Ekofinrådet antog en rekommendation till Europaparlamentet om huruvida EU-kommissionen ska beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av EU-budgeten för 2016. En majoritet av medlemsländerna var positiva men en trio av länder som bestod av Sverige, Nederländerna och Storbritannien hade en avvikande mening.

- EU-kommissionens arbete med att få ner felnivån har gått framåt men en felprocent på 3,1 för 2016 är fortfarande för hög. Det är viktigt att EU-kommissionen arbetar vidare med frågan. Ett sätt att få ner felutbetalningarna under nästa budgetperiod skulle kunna vara att förbättra systemet så att det helt enkelt blir svårare att göra fel, sa finansminister Magdalena Andersson i samband med mötet.

Det är sjunde året i rad som Sverige röstar nej i frågan om EU-kommissionens ansvarsfrihet.

Revisionsrätten har kommit fram till att den totala felprocenten uppgår till 3,1 procent för 2016, vilket överstiger riktmärket på 2 procent för väsentliga fel. Det är en minskning från 3,8 procent för 2015.

Riktlinjer för budgeten 2019

Ekofinrådet antog slutsatser om riktlinjer för EU:s budget för 2019.

I slutsatserna betonas att EU-budgeten fortsatt ska stödja tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning, sammanhållning och jordbruk. Även andra viktiga områden såsom säkerhet, migration och skydd av yttre gränser måste hanteras. I slutsatserna framgår också att EU-kommissionen behöver prioritera bland utgifterna så att medel för prioriterade områden ökar medan medel för andra områden minskar.
I förslaget till slutsatser understryks behovet av tillräckliga marginaler för eventuella oförutsedda behov under året samt att budgetdisciplin upprätthålls.

Offentlig upphandling och strategiska investeringar

Ekofinrådet fick också få information från EU-kommissionen om ett initiativ som syftar till att bättre ta vara på möjligheterna inom offentlig upphandling och på så sätt bidra till att stärka ekonomin, stimulera innovation och en hållbar utveckling. Initiativet är i första hand en fråga för EU:s ministerråd för konkurrensfrågor.

I samband med Ekofinrådet möttes också den så kallade Eurogruppen. Även länder som inte har euron som valuta var inbjudna att delta på mötet där det fortsatta arbetet med bankunionen diskuterades. Magdalena Andersson deltog i Europgruppens möte.

 

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i Ekofinrådet 20 februari

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin