Innehållet publicerades under perioden

-

EU:s framtida samarbete inom utbildning tar form

Publicerad

När EU-ländernas utbildningsministrar träffas i Bryssel 15 februari kommer de att behandla efterföljaren till utbytesprogrammet Erasmus+. De kommer också att följa upp de diskussioner som EU-ländernas stats- och regeringschefer hade vid två tillfällen under senhösten 2017 om utbildning och kultur.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
Uppföljare till Erasmus+ och EU:s prioriteringshöjningar inom utbildningssamarbetet ligger på utbildningsministrarnas bord när det träffas i Bryssel 15 februari inom ramen för ministerrådet för utbildning, ungdom, kultur och sport. Foto: Europeiska rådet

Uppföljning av Erasmus och inriktning efter 2020

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Under de senaste 30 åren har runt nio miljoner människor dragit nytta av programmet. EU-kommissionens presenterade en halvtidsöversyn av programmet 31 januari.

Rådet kommer att ha en riktlinjedebatt med utgångspunkt i översynen och som ser framåt och tar upp hur programmet kan bli mer strategiskt och relevant under kommande programperiod efter 2020. Det handlar om bland annat om hur Erasmus+ kan öka och inkludera fler grupper, stärka innovation och bättre möta ojämlikheter.

Regeringen anser att rörligheten inom utbildningsområdet är viktig och att kvaliteten kan bli bättre i utbytesverksamheten med hjälp av institutionellt samarbete. Det framtida programmet bör utvidgas till studier och praktik även på studieförberedande program. Lärarutbildningar ses som en särskilt viktig målgrupp.

Uppföljning av Europeiska rådet

EU-ländernas stats- och regeringschefer diskuterade utbildnings- och kulturfrågor vid toppmötet för tillväxt och rättvisa jobb som hölls i Göteborg i november förra året. Redan några veckor senare antog stats- och regeringscheferna slutsatser i frågorna vid Europeiska rådets decembermöte.

Ambitionshöjningen följs nu upp av utbildningsministrarna i syfte att konkretisera hur arbetet ska tas vidare. Det handlar om att se till tidigare erfarenheter och att staka ut åtgärder för att möta utmaningar som hänger samman med digitalisering, cybersäkerhet och kunskapsläget inom media och information. Det handlar också om att utveckla förutsättningar för livslångt lärande och innovationsdriven utbildning.

Regeringen delar de höjda ambitionerna inom EU att bättre tillvara den potential som utbildning har som drivkraft för jobb, social rättvisa och ett aktivt medborgarskap. Regeringen anser att medborgare i EU ska kunna studera, arbeta, resa och utbyta idéer utan att hindras av administration eller byråkrati. Regeringen anser att ett utbildningssystem med hög kvalitet och som är inkluderande och utjämnar sociala skillnader är en grund för EU:s framtida konkurrenskraft och välfärd.

Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, företräder Sverige på mötet som äger rum i Bryssel.  

Producerat av EU-representationen

Bulgariska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd 15 februari för utbildning, ungdom, kultur och sport

Mer om arbetet i rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott (UUKI)